Група „Работодатели“ ще проведе две заседания във Финландия, за да обсъди въпросите, свързани с изкуствения интелект и благоприятен за бизнеса ЕС

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Група „Работодатели“ ще организира две конференции в страната, която понастоящем председателства Европейския съвет, а именно Финландия. Първата проява ще се проведе в края на август и ще бъде съсредоточена върху темата за умна и интелигентна Европа

Конференцията ще се проведе в Турку на 30 август под наслова „Умна и и интелигентна Европа – как да я постигнем“. Тя ще разгледа възможностите и предизвикателствата за бизнеса, породени от цифровизацията и изкуствения интелект, факторите, способстващи за успеха в тази област и последващите очаквания за политиките на ЕС. Ще бъдат проучени и въпросите, свързани с начините, които да наложат Европа като лидер в областта на иновациите, необходимите умения и знания, както и осигуряване на финансирането.

Членовете на група „Работодатели“ ще обменят мнения по тези въпроси с лектори на високо равнище, като кмета на Турку Минна Арве, члена на ЕП Миапетра Кумпула-Натри и председателя на „One Sea“ Саули Елоранта. Семинарът ще се проведе в рамките на „Turku Europe Forum“, по време на който граждани и политици ще обсъждат бъдещето на Европа и Финландия.

„Отворена Европа – какви са ползите за всички нас?“ ще бъде темата на втората конференция, организирана във Финландия, която ще се проведе на 9 октомври в Хелзинки. Тя има за цел да разгледа ролята на отворената икономика и общество в изграждането на силен и благоприятен за бизнеса ЕС. Датата на конференцията ще има силно икономическо послание към политиците на европейско и национално равнище, тъй като съвпада с началото на новия мандат на Европейската комисия и Европейския парламент.

Двете прояви са организирани съвместно от група „Работодатели“ и Конфедерацията на финландските индустрии. (ek)