Енергийният съюз трябва да стане част от ежедневието на европейците

В годишното становище на ЕИСК относно състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на постигнатия до момента напредък и се отправя призив към Европейската комисия да акцентира повече върху социалните аспекти.

„Енергийният съюз все още не е реалност. Той може да е реалност по отношение на политическите решения на ЕС, но все още не е реалност в ежедневието на европейските граждани.“ Това беше твърдата позиция на г-н Кристоф Куаре на юлската пленарна сесия, в резултат на което в негово становище, прието от асамблеята, отново бе заявено, че енергийният преход все още не е осъществен на практика. В допълнение заяви, че „Сега, когато създателите на политики в ЕС поставиха основите на енергийния съюз, предстои още много работа през следващите няколко години.“

Както посочи г-н Куаре промяната на формата в процеса на вземане на решения за енергийната политика, както на равнище ЕС, така и на национално равнище, беше от ключово значение. Необходимо е да преминем от „решенията на малцина“ към „действията на всички“. В допълнение той заяви, че „Никога досега не е имало по-добра възможност за постигането на тази цел, като се има предвид по-голямата степен на осведоменост на гражданите на ЕС по отношение на климата, особено сред младите хора в Европа.“

Като приветства Четвъртия доклад за състоянието на енергийния съюз, изготвен от Европейската комисия през април 2019 г., Комитетът отново изрази подкрепата си за целите на енергийния съюз и подчерта значението на участието и мобилизирането на европейското общество в неговата цялост, така че то да се ангажира пълноценно с процеса.

Гражданите трябва да направляват енергийния преход и никой не трябва да бъде изоставен. Социалните последици от тези промени трябва да бъдат разгледани с нов социален пакт между всички заинтересовани страни. Гражданите следва също да могат да допринасят за всички важни политически решения, свързани с изменението на климата, особено на равнище ЕС, чрез постоянен граждански диалог. (mp)