Без силен европейски сектор за производство на акумулаторни батерии производителите на автомобили могат да напуснат ЕС

ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС в областта на акумулаторните батерии, изготвен от Европейската комисия, но отбелязва, че трябва да се ускори и приложи бързо.

Съществува реален риск от делокализиране на много голяма част от европейската автомобилна промишленост към региони в близост до производствени единици за акумулаторни клетки, предимно в Азия. В становището, изготвено от Колин Люстенхауер и прието на юлската пленарна сесия, ЕИСК подкрепя стратегическия план на Европейската комисия за действие в сектора на акумулаторните батерии, но предупреждава, че той трябва да бъде ускорен и да се изпълнява бързо, за да се избегне евентуалното преместване на европейските автомобилни производители извън ЕС.

„Залогът е много висок. Става въпрос за заетостта на около 13 милиона европейски работници в този сектор“, посочи г-н Люстенхауер. „Създателите на политики, учените и предприятията споделят мнението, че са необходими спешни действия. Всички си дават сметка, че е късно, дори много късно. Нуждаем се от ефективни, безопасни и щадящи околната среда акумулаторни батерии.“

Ежедневието ни вече е немислимо без акумулаторните батерии. Понастоящем ЕС изостава, както по отношение на разработването, така и по отношение на производството, и е зависим от държавите извън ЕС, и по-специално от Азия. Първият доклад на Комисията за напредъка по изпълнението на стратегическия план за действие в областта на акумулаторните батерии, публикуван през април 2019 г., показва, че са предприети редица действия за изграждането на значим сектор на акумулаторните батерии в ЕС. Независимо от това през следващите години в ЕС трябва да се направи много повече за развитието на този сектор, като се постави акцент върху инвестициите и иновациите. (mp)