Европейският семестър и новият подход към управлението са от решаващо значение за бъдещата икономическа политика на ЕС

ЕС следва да обнови системата си за координация и управление на икономическата политика въз основа на нова стратегия на ЕС за периода след 2020 г. за устойчиво развитие с оглед на увеличаване на ефективността на действията си и устойчивостта на резултатите — заявява ЕИСК.

В този контекст в неотдавна прието становище ЕИСК приветства предложението на Комисията за изграждане на по-силни връзки между европейския семестър и финансирането по линия на политиката на сближаване в рамките на следващата МФР. Той счита, че тези връзки имат голям потенциал за подобряване на координацията и управлението на икономическата политика на ЕС.

Освен това ЕИСК предлага обновената система за управление на ЕС да разчита в по-голяма степен на неговото разбиране и сътрудничество с гражданското общество, както и да подобри многостепенната публична администрация. Във връзка с това той предлага да се създаде информационен център на ЕИСК за заинтересованите страни.

В друго становище на ЕИСК се призовава за по-тесни връзки между ЕФСИ, неговия наследник — програмата InvestEU — и другите европейски и национални инвестиционни програми. Той препоръчва определяне на ясни инвестиционни цели, нормативно опростяване и допълнителни насоки с оглед на постигането на по-голямо географско и секторно равновесие в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

Ако ЕС използва европейския семестър като най-важния аспект на координацията на икономическата политика, той би могъл да допринесе за изпълнението на тези препоръки. (jk)