Рамката за възраждане на производствената промишленост на Европа трябва да се основава на реалните нужди на МСП

Според ЕИСК европейската производствена система може да осъществи ефективен и конкурентоспособен преход към авангардна екологосъобразна цифрова икономика единствено когато прояви готовност за значителни инвестиции в иновациите. Поради това действията, планирани от Европейската комисия за насърчаване на по-добро развитие на производствената система, би трябвало да се основават на реалното познаване на нуждите на предприятията, особено на МСП.

Производството възлиза на 17,3 % от БВП на Европа и 80 % от износа. „С оглед на тези впечатляващи данни е от решаващо значение Европа да обедини усилията си за запазване и дори укрепване на този сектор“, заяви Антонело Пецини, докладчик за информационния доклад на ЕИСК относно „Насърчаване на поетапните иновации в областите с висока степен на индустриализация“.

ЕИСК призовава Европа и държавите членки да въведат подходящи образователни стратегии, които са от съществено значение за придобиването на нови умения и нови професионални профили. 

В настоящата индустриална революция се използват цифрови модели — компютърни услуги в облак и големи информационни масиви, и се напредва към перспективата на интернет на нещата и „интелигентни“ стоки. Изкуственият интелект е от особено значение в този процес, тъй като той има потенциал да удвои годишните проценти на растеж в рамките на 20 години.

„Европа трябва да предприеме решителни мерки относно цифровите технологии и да улесни достъпа на МСП до високите технологии. Поради това ЕИСК призовава за специални мерки и политики, които дават възможност на МСП да засилят работата в мрежа с по-големи дружества и въвеждат стимули за сътрудничество в областта на иновациите между малки и големи дружества“, заключи г-н Пецини. (sma)