Европейското земеделие следва да се движи в посока на агроекологията

Европейският съюз трябва да постави по-голям акцент върху късите вериги на доставки и агроекологията в земеделието, за да опази селското си стопанство и да увеличи неговата устойчивост спрямо новите предизвикателства като изменението на климата. Освен това агроекологията представлява начин за гарантиране на нашите хранителни доставки и повишаване на здравословните качества на храната, с което се повишава нейната стойност. Късите вериги на доставки ще помогнат на по-малките земеделски стопани да увеличат доходите си и ще съживят селските райони.

„Инициативите за къси вериги на доставки имат потенциал да създадат работни места и растеж, което от своя страна да доведе до по-голямо богатство, особено в селските райони. Ето защо предизвикателството се състои в това да се осигурят средства за създаване на териториални продоволствени системи, основани на местното управление. Цифровизацията играе — и ще продължи и в бъдеще — основна роля както в производството и преработването, така и в купуването и продажбите“, разяснява Жьонвиев Савини, докладчик по становището относно „Насърчаване на къси и алтернативни вериги за предлагане на храни в ЕС: ролята на агроекологията“.

С оглед на реализирането на проекта в цяла Европа ЕИСК предлага структуриран многостранен план за действие, който включва органите на управление на регионално, национално и европейско равнище. Съществуващите програми също трябва да бъдат насочени към мерки за подкрепа в областта на агроекологията и късите вериги на доставки.

Всеобхватната продоволствена политика, за която ЕИСК призовава от години и която той може да координира, би могла да бъде рамката на плана за действие. (sma)