Кръгова икономика: време е впрегнем потенциала на потребителите

Досегашните действия в подкрепа на развитието на кръгова икономика в Европа бяха фокусирани върху производството, мерките за насърчаване на предприятията да въведат кръгови бизнес модели и предлагането на кръгови решения на пазара. Вече е назрял моментът да включим и потребителите и да ги оправомощим да вземат устойчиви потребителски решения в ежедневието си, се посочва в приет през юли доклад на ЕИСК.

В доклада, озаглавен „Потребителите в кръговата икономика“, Европейският икономически и социален комитет призовава за стратегическо преориентиране, което да постави потребителите в центъра на публичните политики за кръговата икономика на всички равнища на управление в Европа.

В първия етап от изграждането на кръгова икономика на потребителите беше отредена ролята на градски участници в рециклирането на домакински отпадъци, а основният фокус беше върху предприятията. Инициативите на Европейската комисия бяха съсредоточени върху регулирането и производството, повишаването на равнищата на рециклиране и въвеждането на концепцията за екопроектиране, изтъква ЕИСК,

„Моментът е подходящ потребителският аспект да бъде разгледан в рамките на пакета за кръговата икономика 2.0“, отбеляза докладчикът на ЕИСК Карлос Триас Пинто, като призова Европейската комисия да даде тон за такова преориентиране в следващите си инициативи.

Тази втора фаза ще се базира на информацията за потребителите, изтъкна той. Информацията и образованието са ключови фактори за преориентирането на потребителите към кръгови поведенчески модели. За тази цел са необходими системи за образование и обучение през целия живот, а потребителите трябва да получават възможно най-обективна информация.

ЕИСК се застъпва за идеята за доброволно етикетиране като преход към задължително етикетиране, указващо социалния и екологичния отпечатък на продукта — намаляване на емисиите, опазване на биологичното разнообразие, ефективно използване на ресурсите или неизползване на компоненти с голямо въздействие върху околната среда, очаквана продължителност на живот на продукта, възможност за получаване на резервни части и извършване за ремонт.

И все пак, макар че информацията и образованието могат да направят много за преориентирането на потребителите към екологосъобразни, подлежащи на поправка, дълготрайни продукти, много хора няма да могат да си ги позволят. Като стимул ЕИСК предлага държавите членки да възприемат основан на възнаграждението подход, а местните администрации да използват обществените поръчки, за да подкрепят устойчивите доставчици. (dm)