Налични езици:

Уводна статия

Лятото е тук и е време за ваканция! Това е идеалният момент за възстановяване на силите, но и добра възможност за разширяване на кръгозора ни: пътуване през граници, откриване на нови култури, изучаване на нови езици, намиране на източници на вдъхновение...

След това ще дойде време за завръщане на работа, много нови предстоящи събитие, като учредяването на новия Европейския парламент и новата Европейска комисия.

Отбележете си в календара

30 август 2019 г., Турку, Финландия

Умна и интелигентна Европа – как да я постигнем

12 септември 2019 г., Брюксел

Приносът на гражданското общество към следващия цикъл на европейския семестър

16 септември 2019 г., Хелзинки, Финландия

Повишаване на конкурентоспособността на ЕС – 3 стълба за устойчив растеж

25 и 26 септември 2019 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Наградата на гражданското общество за 2019 г. е посветена на овластяването на жените

През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти за овластяване на жените и борба за равенство между половете

Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.

 

ЕИСК е домакин на среща между ЕС и Китай по въпросите на стандартизацията в областта на безопасността на асансьорите

По инициатива на члена на ЕИСК Антонело Пецини, на 9 юли 2019 г. Комитетът беше домакин на делегация от представители на регулаторните органи на Китайската народна република.

 

Нови публикации

Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи

Брошурата „Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи“ представя някои от акцентите в работата на Европейския икономически и социален комитет през 2018 г.

Новини от ЕИСК

Устойчивостта и благосъстоянието са в основата на програмата на финландското председателство на ЕС

По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) беше домакин на финландския министър на социалните въпроси и здравеопазването Айно-Кайса Пеконен, който представи програмата на финландското председателство на ЕС. Тя включва специален акцент върху устойчивостта и благосъстоянието на гражданите. Сред останалите приоритети на председателството г-жа Пеконен посочи укрепването на принципите на правовата държава и ценностите на ЕС. 

Кони Ройтер: „Ние сме тук, за да насърчаваме гражданския диалог за прогресивна и приобщаваща Европа“

По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира дебат с участието на Кони Ройтер, съпредседател на Групата за връзка на ЕИСК с европейските организации и мрежи на гражданското общество.

Г-н Ройтер представи заключенията и препоръките от Дните на гражданското общество 2019 г., които се проведоха в Брюксел в средата на юни и акцентираха върху устойчивата демокрация. Той говори и за ролята на създадената през 2004 г. Група за връзка като единствен по рода си орган в рамките на ЕС, формиран с цел осигуряване на постоянен диалог между институциите на ЕС и европейската мрежа на организациите на гражданското общество на равнище ЕС.

Без силен европейски сектор за производство на акумулаторни батерии производителите на автомобили могат да напуснат ЕС

ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС в областта на акумулаторните батерии, изготвен от Европейската комисия, но отбелязва, че трябва да се ускори и приложи бързо.

Съществува реален риск от делокализиране на много голяма част от европейската автомобилна промишленост към региони в близост до производствени единици за акумулаторни клетки, предимно в Азия. В становището, изготвено от Колин Люстенхауер и прието на юлската пленарна сесия, ЕИСК подкрепя стратегическия план на Европейската комисия за действие в сектора на акумулаторните батерии, но предупреждава, че той трябва да бъде ускорен и да се изпълнява бързо, за да се избегне евентуалното преместване на европейските автомобилни производители извън ЕС.

Кръгова икономика: време е впрегнем потенциала на потребителите

Досегашните действия в подкрепа на развитието на кръгова икономика в Европа бяха фокусирани върху производството, мерките за насърчаване на предприятията да въведат кръгови бизнес модели и предлагането на кръгови решения на пазара. Вече е назрял моментът да включим и потребителите и да ги оправомощим да вземат устойчиви потребителски решения в ежедневието си, се посочва в приет през юли доклад на ЕИСК.

Европейското земеделие следва да се движи в посока на агроекологията

Европейският съюз трябва да постави по-голям акцент върху късите вериги на доставки и агроекологията в земеделието, за да опази селското си стопанство и да увеличи неговата устойчивост спрямо новите предизвикателства като изменението на климата. Освен това агроекологията представлява начин за гарантиране на нашите хранителни доставки и за повишаване на здравословните качества на храната, с което се повишава нейната стойност. Късите вериги на доставки ще помогнат на по-малките земеделски стопани да увеличат доходите си и ще съживят селските райони.

Рамката за възраждане на производствената промишленост на Европа трябва да се основава на реалните нужди на МСП

Според ЕИСК европейската производствена система може да осъществи ефективен и конкурентоспособен преход към авангардна екологосъобразна цифрова икономика единствено когато прояви готовност за значителни инвестиции в иновациите. Поради това действията, планирани от Европейската комисия за насърчаване на по-добро развитие на производствената система, би трябвало да се основават на реалното познаване на нуждите на предприятията, особено на МСП.

Европейският семестър и новият подход към управлението са от решаващо значение за бъдещата икономическа политика на ЕС

ЕС следва да обнови системата си за координация и управление на икономическата политика въз основа на нова стратегия на ЕС за периода след 2020 г. за устойчиво развитие с оглед на увеличаване на ефективността на действията си и устойчивостта на резултатите — заявява ЕИСК.

ЕИСК отправя препоръки за бъдещата икономическа политика на ЕС и за управлението на ИПС

През юли ЕИСК представи предложения за икономическата програма на предстоящия законодателен мандат и препоръча те да послужат за основа на нова икономическа стратегия на ЕС.

Бъдеща икономическа политика и управление, според ЕИСК, следва да отчитат геополитическите и обществените предизвикателства, като например забавянето на икономическия растеж в световен план, нерешените търговски спорове, излизането на Обединеното кралство от ЕС, изменението на климата и демографските промени, нарастващото неравенство и четвъртата индустриална революция, както и да допринасят за укрепването на устойчивостта на кризи и за жизнеустойчивостта на икономическия модел. Тези предизвикателства изискват широкообхватна икономическа стратегия с ясни политически цели и по-съгласувана рамка за икономическо управление.

ЕИСК призовава Комисията да съгласува по-добре законодателството си относно енергетиката и промишлеността с политиката в областта на климата

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Комисията да обмисли по-задълбочено възможностите за политики, които спомагат едновременно за намаляване на емисиите на парникови газове и запазване на конкурентоспособността. Целта трябва да бъде по-добра защита и насърчаване на ресурсо- и енергоемките промишлени сектори (РЕПС) на ЕС. В противен случай Европа е изложена на риск да загуби работни места за сметка на по-малко чисти икономики, както и да не изпълни целта си за намаляване на емисиите на парникови газове.

Енергийният съюз трябва да стане част от ежедневието на европейците

В годишното становище на ЕИСК относно състоянието на енергийния съюз се прави равносметка на постигнатия до момента напредък и се отправя призив към Европейската комисия да акцентира повече върху социалните аспекти.

„Енергийният съюз все още не е реалност. Той може да е реалност по отношение на политическите решения на ЕС, но все още не е реалност в ежедневието на европейските граждани.“ Това беше твърдата позиция на г-н Кристоф Куаре на юлската пленарна сесия, в резултат на което в негово становище, прието от асамблеята, отново бе заявено, че енергийният преход все още не е осъществен на практика. В допълнение заяви, че „Сега, когато създателите на политики в ЕС поставиха основите на енергийния съюз, предстои още много работа през следващите няколко години.“

ЕИСК призовава за действия на европейско равнище, за да се осигури основано на участието развитие на технологията на блоковата верига

Първоначално свързани с криптовалутите, технологията на блоковата верига и тази на разпределения регистър (DLT) в действителност са многофункционални и могат успешно да се прилагат за социалната икономика. Важно е обаче те да бъдат регулирани по подходящ начин и да бъдат използвани за осигуряване на ползи за всички, като се даде възможност на всеки да участва, заявява ЕИСК в доклад, публикуван по време на пленарната му сесия през юли.

Новини от групите

Група „Работодатели“ ще проведе две заседания във Финландия, за да обсъди въпросите, свързани с изкуствения интелект и благоприятен за бизнеса ЕС

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Група „Работодатели“ ще организира две конференции в страната, която понастоящем председателства Европейския съвет, а именно Финландия. Първата проява ще се проведе в края на август и ще бъде съсредоточена върху темата за умна и интелигентна Европа

Изявление на група „Работници“ относно криминализирането на солидарността

от група „Работници“ на ЕИСК

Предвид отчайващата хуманитарна ситуация в Средиземноморието, която се характеризира се с липса на зачитане на принципите и ценностите на ЕС, и която се задълбочи през последните седмици, група „Работници“ отстоява...

Група „Многообразие Европа“ отива в Хелзинки, за да проведе обсъждания относно устойчивия растеж и начини за повишаване на конкурентоспособността на ЕС

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

На 16 и 17 септември група „Многообразие Европа“ ще организира извънредно заседание в Хелзинки. В съответствие с приоритетите на Финландия по време на председателството й на Съвета на ЕС – „Устойчива Европа, устойчиво бъдеще“ – нашата група избра да се концентрира върху три стълба, които улесняват устойчивия растеж и по този начин повишават конкурентоспособността на ЕС: биоикономика и неутрална по отношение на климата Европа, цифровизация и инфраструктура.