Инвестициите във високопроизводителни изчислителни технологии ще бъдат от полза за нашето благосъстояние, конкурентоспособност и работни места

ЕИСК подкрепя инициативата на Европейската комисия за създаване на съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии и заявява, че тази ключова технология ще помогне за справянето с най-големите предизвикателства, пред които е изправено обществото днес, и в крайна сметка това ще бъде от полза за нашето благосъстояние, конкурентоспособност и създаването на работни места.

В становището, прието на пленарната сесия на 23 май 2018 г. и изготвено от Улрих Зам и Антонио Лонго, Комитетът подчертава, че съвместното предприятие за европейски ВИТ (EuroHPC) определено ще донесе добавена стойност за цифровия суверенитет и независимостта на ЕС, като превърне Съюза в основен играч в цифровото развитие, с пряко въздействие върху конкурентоспособността и качеството на живот на гражданите.

„Началната инвестиция от 1 милиард евро за придобиването и експлоатацията на суперкомпютри на световно равнище е значителна, но не е твърде амбициозна, особено ако я сравним с други основни играчи като САЩ и Китай“, отбеляза г-н Зам. „Нуждаем се от повече усилия от страна на ЕС, за да настигнем нашите конкуренти в световен мащаб“, добави той. По-специално, с цел запазване на световно равнище в приложенията на ВИТ от съществено значение ще бъде значително увеличаване на инвестициите в държавите — членки на ЕС, както и силна европейска програма за научни изследвания и иновации.

ЕИСК също така препоръчва да се укрепи, доколкото е възможно, социалното измерение на процеса на цифровизация като основна част от Европейския стълб на социалните права посредством определянето на поредица от обществени предизвикателства, които да се постигнат с употребата на новата цифрова инфраструктура. „Въвеждането и използването на висококачествени машини трябва да има ясно и измеримо положително въздействие върху ежедневния живот на всички граждани“, заяви г-н Лонго. „Ето защо призоваваме също така за комуникационна стратегия на европейско равнище, която да бъде предприета за информиране на гражданите и предприятията относно тази важна нова инициатива.“ (mp)