Проучване относно реализиране на европейския стълб на социалните права

от група „Работници“ на ЕИСК

Проучване на Европейската социална обсерватория за Европейския икономически и социален комитет по искане на група „Работници“.

Социалният стълб предоставя възможност за гарантиране на правата на гражданите — нещо, което е крайно необходимо след годините на кризи и строги икономии. В какво състояние обаче се намира социалният стълб? Оказал ли е вече въздействие? Какъв път трябва да се следва?

Европейският съюз се нуждае от силно социално измерение за постигане на равновесие с преобладаващата икономическа перспектива, а принципите на социалния стълб обхващат тези основни фактори. Цялостното впечатление от стълба е положително, но примесено с опасения във връзка с незадължителния му характер и особено финансирането, за което от съществено значение ще са заделените средства от Многогодишната финансова рамка (МФР).

В проучването беше установено, че стълбът mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> вече е оказал значително въздействие върху европейския семестър за 2018 г., като наборът от социални показатели представлява положителна мярка, въпреки че са необходими известни подобрения.

Що се отнася да препоръките, според проучването е важно да се гарантират достойни минимални заплати, а дори още по-важно — гарантираща жизнен минимум заплата, с която работниците могат действително да живеят. Авторите предлагат делът на лицата, изложени на риск от изпадане в бедност, да служи като ръководство за установяване на гарантиращи жизнен минимум заплати, като в същото време те се адаптират към конкретните национални условия. (pr)

Можете да намерите проучването тук.