Бюджетното предложение на Европейската комисия не е достатъчно амбициозно в политически план

Представеното от Европейската комисия предложение за многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2021—2027 г. не е достатъчно широкообхватно и амбициозно в политически план това беше едно от основните заключения на конференция на тази тема, организирана от ЕИСК. Желателно е в кратки срокове да бъде постигнато споразумение за подходящ и надлежно реформиран дългосрочен бюджет.

Участниците в конференцията на ЕИСК отчетоха ограниченията относно следващата МФР и приветстваха редица положителни аспекти на предложението на Комисията, но освен това изразиха тревогата си във връзка с увеличаващите се несъответствия между опасенията и очакванията на гражданите и ограничените институционални правомощия и финансови ресурси, които понастоящем са предоставени на ЕС. В предложението на Комисията тези несъответствия не са разгледани в достатъчна степен и поради това е необходимо то да бъде преразгледано.

Стефано Палмиери, председател на секция ECO на ЕИСК, призова ръководителите на ЕС, заедно с Европейския парламент, да увеличат настоящия таван за разходите на ЕС до 1,3 % от БНД.

Бяха обсъдени не само размерът, но и структурата, разпределението и инструментариумът на предложения бюджет. В това отношение имаше различни позиции.

Въпреки че като цяло ораторите приветстваха добавянето на нови политически приоритети, те призоваха за извършване на задълбочена оценка на новите политически инструменти по отношение на тяхната целенасоченост и ефективност.

Новите приоритети не би трябвало да засягат предоставянето на финансови ресурси за дългогодишните приоритети, а именно — политиката на сближаване и общата селскостопанска политика, независимо от факта, че тези политики следва да бъдат надлежно реформирани.

Бяха одобрени по-строгите условия за достъп до финансиране от ЕС и приветствани новите инструменти за стабилен ИПС. При все това участниците поставиха под въпрос амбицията и ефективността на предложените инструменти и поискаха допълнителни подробности.

Накрая, ораторите изразиха съгласие, че е от решаващо значение да се постигне споразумение относно МФР преди неформалното заседание на Европейския съвет в Сибиу и изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Заключенията от конференцията ще бъдат отразени в становище на ЕИСК, което предстои да бъде обсъдено на пленарната сесия на ЕИСК през септември 2018 г. (jk)