Демокрация на участието — пример за успех, изготвен от ЕИСК

В неотдавнашна публикация на ЕИСК са обединени всички становища и доклади, които през последните тридесет години позволиха на ЕИСК и на организациите на гражданското общество да укрепят демокрацията на участието и да се превърнат в основен участник в европейския процес на вземане на решения.

Сборникът проследява ролята на ЕИСК за създаването на европейски обществен форум и развитието на граждански диалог в рамките на ЕС — основна стъпка към появата на европейска публична сфера и в крайна сметка — на европейска идентичност.

В качеството си на основен участник и център за творчество ЕИСК промени из основи правилата за провеждане и оформяне на гражданския диалог“, пише председателят на ЕИСК Лука Жайе във въведението.

В сборника се извежда на преден план приносът на ЕИСК за изготвянето на член 11 от Договора от Лисабон, който осигури правно основание за укрепването на демокрацията на участието, както и трайният ангажимент на Комитета да гарантира успеха на едно от най-иновативните нововъведения на Договора — Европейската гражданска инициатива.

Въз основа на изминатия път и с оглед на бъдещите перспективи в контекста на радикалните промени, настъпващи в нашето общество, и на предизвикателствата пред ЕС, ЕИСК смята, че може да играе основна роля по отношение на предвиждането на промените и подпомагането за преодоляване на липсата на доверие на обществото спрямо ЕС. Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде възможност за ЕИСК да потвърди основополагащата си роля за гражданския диалог и да утвърди позицията си спрямо другите институции.

Публикацията Демокрация на участието — пример за успех, изготвен от ЕИСК е достъпна онлайн на адрес: https://bit.ly/2UdMA6n.