Европейският икономически и социален комитет призова държавите — членки на ЕС, да създадат благоприятна за филантропията среда, в съответствие със свободите и основните права на ЕС, като им препоръчва да я признават и насърчават като начин за демонстриране на обществена ангажираност към общото благо.

В първото си становище, изцяло посветено на темата за филантропията, ЕИСК препоръчва също улесняването на трансграничните филантропски дейности да бъде приоритет както за ЕС, така и за държавите членки. Комитетът обаче отбелязва, че филантропията не може да бъде заместител на социалната държава, нито на силните системи за социална закрила, основаващи се на данъчна справедливост и ефективни политики за заетост. Дори напротив, тези аспекти следва да бъдат укрепени и доразвити, което би подобрило и способността на филантропските организации да „запълват празнотите“ и допълват финансирането в области, в които публичната подкрепа липсва. „Ние отчитаме изцяло допълнителната и иновативна добавена стойност, която може да донесе филантропията за социалното сближаване чрез насърчаване на общите ценности и повишаване на устойчивостта на нашето общество“, заяви докладчикът по становището г-н Петру Сорин Дандеа. Той подчерта, че филантропската дейност трябва да остане прозрачна и да се насърчава с мерки за сигурност на национално и европейско равнище. Данните показват, че през последните три десетилетия филантропията в Европа бързо набира скорост, като по консервативни оценки средствата от филантропски дейности в Европа възлизат на най-малко 87,5 милиарда евро годишно. (ll)