Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) настоятелно призова Европейския съюз и неговите държави членки да поставят равенството между половете на челно място в политическата си програма, изразявайки загриженост, че неотдавнашните атаки срещу правата на жените в Европа биха могли сериозно да компрометират напредъка към постигане на равенство между мъжете и жените.

„През настоящото десетилетие сме свидетели на видими и организирани враждебни реакции по отношение на равенството между половете и правата на човека. В много области, включително заплащането, пенсиите и възможностите за заетост, напредъкът по отношение на равенството е в застой или отстъпление“, заяви Индре Варейките, докладчик по становището на ЕИСК относно въпросите, свързани с равенството между половете.

„При настоящите темпове на жените ще им трябват повече от 100 години, за да постигнат равенство с мъжете в Европа, а дъщерите на бъдещите поколения ще имат по-малко права от съвременните жени“, заяви тя.

ЕИСК призова ЕС да положи повече усилия и да провъзгласи равенството за отделна цел в своите бъдещи финансови рамки, като приеме амбициозна и задължителна петгодишна стратегия за ефективно справяне с всички аспекти на неравенството между половете.

Той призова всички държави членки, които още не са ратифицирали Истанбулската конвенция, да преразгледат своята позиция и призова Комисията да включи онлайн тормоза и тормоза на жените на работното място в определението за незаконни изказвания, пораждащи омраза.

За да осигури равно представяне в нашите редици, ЕИСК призова Съвета да преразгледа своите насоки за назначаването на членовете на ЕИСК и препоръча държавите членки да ги избират въз основа на баланс между половете. Понастоящем 30 % от членовете на ЕИСК са жени. (ll)