Развитието на изкуствения интелект в Европа трябва да бъде възможно най-приобщаващо, заявява ЕИСК в оценката си на Координирания план за изкуствения интелект на Европейската комисия. Политиката следва да гарантира, че гражданското общество ще се възползва от многобройните преимущества на ИИ, като същевременно бъдат сведени до минимум рисковете, като например манипулирането на демократичните процеси.

В становището си относно предложения от Европейската комисия Координиран план за изкуствения интелект ЕИСК подчертава, че политиките, свързани с изкуствения интелект, трябва да включват всички социални партньори, в това число предприятията, работниците и потребителите. Това означава да се гарантира достъпността на данните и инфраструктурата, наличието на лесни за ползване продукти и достъп до знания и умения.

С оглед на проучванията, които показват, че жените изостават от мъжете в професиите, свързани с ИКТ, във всички държави от ЕС (1,5 млн. от общо 8,9 млн. жени през 2018 г. според данни на Евростат), Комитетът призовава настоятелно за целенасочени мерки за увеличаване на уменията на жените в областта на изкуствения интелект и за насърчаването им да избират професии и дейности в тази сфера.

Образователните системи в Европа трябва да бъдат преразгледани, за да се подготвят младите хора в Европа за свят с повсеместно присъствие на изкуствения интелект. Учебните програми от началните училища до университетите трябва да бъдат реформирани, за да гарантират стабилна основа в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката, както и в критично мислене. Това ще помогне да се отговори на нуждите от умения в Европа, където според Комисията през 2018 г. е имало 600 000 незаети работни места за цифрови експерти.

Същевременно днешните работници, които рискуват да загубят работните си места, ще имат нужда от преквалифициране и обучение през целия живот, за да повишат уменията си или да бъдат обучени за нови задачи, тъй като изкуственият интелект вероятно по-скоро ще промени естеството на работата им отколкото да я премахне.

ЕИСК счита, че инвестициите в образование и обучение следва да бъдат централна част от националните стратегии за изкуствения интелект и призовава за увеличаване на средствата в подкрепа на реформите.

За да се гарантира, че обществото като цяло ще се възползва от многобройните преимущества на изкуствения интелект, ЕИСК предлага ЕС да възприеме като ръководен подход рамката за устойчиво развитие в три направления: „Ако изкуственият интелект е от полза за обществото – в духа на устойчивото развитие – като създава икономически просперитет, социално благосъстояние и здраве и носи ползи за околната среда, той може да бъде признат за „полезен“, като по този начин се преодолеят широкоразпространените опасения, които буди, твърди докладчикът по становището г-жа Кюла-Харака-Руонала. (dm)