„Предизвикателствата, пред които сме изправени, включват както борба с изменението на климата, така и осигуряване на прехрана за една планета, която в скоро време ще бъде дом на 10 милиона души. Биоикономиката, която включва производството на възобновяеми биологични ресурси и тяхната трансформация в храни, фуражи и продукти на биологична основа, може да играе основна роля за постигането на двете цели." – заявиха Миндаугас Мацюлявицюс и Удо Хемерлинг, докладчици по становището на ЕИСК относно , прието на 15 май.

Принципите за устойчивост са от съществено значение за „новата“ биоикономика, а природните ресурси трябва да бъдат съхранени с цел запазване на тяхната продуктивност.

МСП играят основна роля в биоикономиката. За да увеличат своя принос, те се нуждаят от по-добри консултации и достъп до финансиране. От основно значение е да се създадат индивидуални и гъвкави консултантски услуги, за да се помогне на МСП от хранително-вкусовата промишленост да стартират дългосрочни иновативни проекти. Освен това публично-частното сътрудничество би могло да играе основна роля за повишаване на ефикасността и стимулиране на обмен на знания, експертен опит и най-добри практики.

Връзките между различните области – град-село, село-село, суша-море, биха могли да допринасят за устойчивите вериги за създаване на стойност и клъстерите в областта на биоикономиката и биха помогнали най-вече на страните от Централна и Източна Европа да увеличат своята производителност, което би стимулирало растежа и работните места, особено в селските райони. Този регион е богат на биомаса поради мащабни дейности в областта на селското, горското и рибното стопанство и разполага с голям, но недостатъчно използван капацитет за производство на биомаса. (sma)