Налични езици:

Уводна статия

Да се захванем с намирането на успешни решения за бъдещето на Европа

Уважаеми читатели,

Имам удоволствието да поставя името си под тази първа уводна статия в качеството си на новоизбран председател на Европейския икономически и социален комитет. На мен се пада и честта да председателствам ЕИСК по време на церемонията по случай 60-ата годишнина от основаването му, която ще се проведе на пленарната сесия на Комитета на 24 май.

По времето, когато четете тези редове, вече ще приключваме подготовката на това ключово събитие. Въпреки че със сигурност честванията ще предоставят възможност за преглед на най-важните моменти от историята на ЕИСК, от самото начало решихме, че акцентът ще бъде по-скоро върху бъдещето, отколкото върху миналото.

Отбележете си в календара

4.6.2018 г. Брюксел
Трети европейски ден на на предприятията от социалната икономика
18.6.2018 г. Брюксел
Среща на високо равнище на заинтересованите участници на ЕИСК относно изкуствения интелект
11.7.2018 г. – 12.7.2018 г. Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Денят на отворените врати, уникална възможност да се запознаете с работата на ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет отвори своите врати за обществеността на 5 май 2018 г., събота, за да отбележи Деня на Европа. ЕИСК представи своите дейности на посетителите. Специалният акцент беше върху културата, тъй като 2018 г. е Европейска година на културното наследство.

Йордания е важен партньор за стабилността на съседните на ЕС държави

Делегация на Европейския икономически и социален комитет се срещна с представители на местното гражданско общество и държавни служители в Аман на 26 и 27 март. Разговорите по време на посещението бяха съсредоточени около трудностите, пред които е изправена страната поради липсата на стабилност в региона. Делегацията на ЕИСК призна необходимостта от международна подкрепа и подробни мерки, предвид това, че през последните няколко години страната е разработила цялостен подход по отношение на масовия приток на бежанци, предимно хора, бягащи от войната в Сирия.

Представители на гражданското общество на ЕС и Грузия обсъждат положението на МСП и безопасността на храните в Грузия

Последното заседание на Платформата на гражданското общество „ЕС-Грузия“ се състоя в Тбилиси на 22 март. Членовете на платформата обсъдиха прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия и приеха съвместна декларация. Приветстваха направеното по-рано през март съобщение за евентуален нов формат за двустранното секторно сътрудничество на по-високо равнище между ЕС и Грузия и изразиха подкрепата си за предоставяне на безвизов режим за краткосрочен престой, от който вече се възползват много грузински граждани.

Платформата на гражданското общество „ЕС-Украйна“ изразява загриженост относно тенденциите за ниско заплащане в Украйна

Платформата на гражданското общество между ЕС и Украйна настоятелно призовава правителството в Киев да прилага по-последователно реформите в различните сектори и да даде абсолютен приоритет на въпросите, свързани с ниските заплати и бедността. Тези въпроси бяха разгледани по време на 6-ото заседание на Платформата в Брюксел, по време на което членовете ѝ обсъдиха напредъка в прилагането на Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, ролята на равнищата на заплащане за намаляване на бедността и тяхното въздействие върху трудовата миграция, както и изменението на климата.

Сърбия и ЕС трябва да активизират усилията си, за да гарантират, че присъединяването на страната до 2025 г. продължава да бъде постижима цел

Последното заседание на Съвместния консултативен комитет (СКК) на гражданското общество „ЕС – Сърбия“ се проведе в Брюксел на 12 април. Членовете на СКК обсъдиха настоящия етап и следващите стъпки в процеса на преговорите за присъединяване на Сърбия към ЕС и приеха заключителна декларация. Сърбия беше призната за една от двете водещи страни кандидатки в региона на Западните Балкани.

Ромите в Европа все още са обект на дискриминация и етническо профилиране.

Най-голямото малцинство в Европа, което наброява над десет милиона души, продължава да бъде дискриминирано и маргинализирано в много държави – членки на Европейския съюз. Участващи в проява на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) правозащитни НПО и европейски политици предупредиха, че в много случаи полицията все още прилага етническо профилиране спрямо ромите. Публичното изслушване на тема „Преодоляване на антиромските настроения в практиките за етническо профилиране“ се състоя в рамките на третата Седмица на ЕС по въпросите на ромите, организирана от институциите на ЕС в Брюксел от 8 до 12 април. 

Форумът на гражданското общество призовава за предприемане на конкретни стъпки за преодоляване на различията в заплащането между половете и подобряване на трудовите стандарти

Форумът на гражданското общество по Споразумението за свободна търговия между ЕС и Република Корея проведе шестото си заседание в Сеул на 11 април 2018 г. със съпредседатели Ли Хо-Чън и Георги Стоев. В съвместното си изявление съпредседателите подчертаха, че несигурната геополитическа среда поставя нови предизвикателства пред отношенията между ЕС и Корея. Те призоваха за разпространение на споделените ценности и интереси в региона и за съобразяване на партньорството между Корея и ЕС в по-голяма степен с очакванията на гражданите.

Нови публикации

Ново издание на брошурата „Открийте с какво може да ви бъде полезен ЕИСК“

Изданието е предназначено за широката общественост и представя накратко Комитета и неговата уникална роля на консултативен орган, провеждащ диалог и постигащ консенсус между представителите на организираното гражданско общество. Акцентира се върху мисията, членовете, председателството, функционирането и резултатите.
 

Цифрово издание – Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) – 60 години ангажираност

Гражданското общество в действие за бъдещето на Европа!

Създаден с Римските договори през 1957 г., Комитетът провежда първата си пленарна сесия преди 60 години на 19 май 1958 г. Оттогава историята на Комитета е свързана с тази на процеса на европейска интеграция, за който не е спирал да работи.

Новини от ЕИСК

Гражданите в центъра на дебата за бъдещето на Европа

В продължение на два дни, на 5 и 6 май, Европейският икономически и социален комитет, като представител на гражданското общество, отвори вратите си за дискусионната група „Европейско гражданство“, в която участваха стотина граждани, представляващи многообразието на 27 държави членки, без Обединеното кралство.

Интеграцията на Западните Балкани трябва да остане приоритет на ЕС

Разширяването на ЕС, и по-специално разпространението на неговите демократични ценности и правни норми в региона на Западните Балкани, е в интерес и на страните от този регион, и на ЕС, изтъква Европейският икономически и социален комитет в становището си относно „Икономическо и социално сближаване и европейска интеграция на Западните Балкани“, прието на пленарната сесия на 19 април.

ЕС трябва да заеме твърда позиция за оцеляването на европейския сектор на морските технологии

ЕИСК призовава за силна промишлена и производствена политика, основана на реципрочност.

„Европейската комисия трябва да приеме силна индустриална и производствена политика, основана на принципа на взаимност, в противен случай нашата европейска промишленост за морски технологии няма да оцелее на конкуренцията от страна на азиатските корабостроителници“, предупреди Мариан Кжалевски, докладчик по становището на ЕИСК относно „Стратегията LeaderSHIP“, прието на пленарната сесия на 19 април. 

За да има ЕС социален рейтинг „ААА“, се изискват политически ангажимент и подходящо финансиране

ЕИСК призовава да се заделят достатъчно финансови ресурси за осъществяването на европейския стълб на социалните права. За да се осъществи на практика социалният стълб, са необходими подобрения в държавите членки и сериозни ангажименти за бюджета, инвестициите и текущите разходи.

ЕИСК очертава допълнителни мерки, необходими за постигането на стабилен, проспериращ и устойчив ИПС

ЕИСК е твърдо убеден, че на този етап ИПС все още не е достатъчно стабилен и устойчив, за да се справя ефективно с бъдещи кризи. ЕИСК се застъпва за завършване на ИПС и настоятелно призовава вземащите решения по-бързо да сключат широко политическо споразумение относно начините за постигане на задълбочен и истински ИПС, който е крайната цел.

Преките чуждестранни инвестиции трябва да се проверяват за защита на националната сигурност и обществения ред в ЕС

Foreign Direct Investment

Преките чуждестранни инвестиции като основен източник на растеж, работни места и иновации винаги са били важен фактор за подкрепа на икономическото и социалното развитие в Европейския съюз. Те обаче могат да носят и рискове за националната сигурност, затова е необходима подходяща рамка за проверката им.

ЕИСК призовава за създаването на Европейски енергиен съюз, който включва всички граждани на ЕС и работи в тяхна полза

ЕИСК категорично подкрепя целите на Енергийния съюз и насърчава европейското общество да поеме изцяло отговорността за този проект. Енергийният съюз е от значение не само за секторните политики като енергетика, транспорт и климат, но освен това той предлага и възможности за създаване на една по-демократична, по-конкурентоспособна и по-справедлива Европа. За тази цел от основно значение е ефективният диалог по енергийните въпроси с организираното гражданско общество на равнището на ЕС и на национално, регионално и местно равнище.

Борбата за равно заплащане може да бъде спечелена, ако се опровергаят стереотипите

ЕИСК подкрепя усилията на Комисията да намали разликата в заплащането на жените и мъжете, която понастоящем е 16,3 %, но предлага допълнителни действия, включително специален акцент върху борбата с дълбоко вкоренените социални и културни стереотипи, които предопределят образователния и кариерния избор на жените.

Укрепването на енергийните мрежи в Европа е от решаващо значение за Енергийния съюз

По-развитите и свързани европейски енергийни мрежи са предпоставка за развитието на Енергийния съюз в ЕС. Само при условие че енергийните мрежи в Европа са добре развити и свързани, енергийните системи на континента могат да постигнат целта си – да гарантират достъпно, сигурно и устойчиво енергоснабдяване за хората при конкурентни условия.

Качествено чиракуване в Европа: нека се чуе мнението на чиракуващите

Схемите за чиракуване следва да бъдат разработени с активното участие на пряко заинтересованите лица, а именно самите чиракуващи и техните организации. Това е основната забележка на ЕИСК по отношение на предложената рамка за качествено и ефективно чиракуване, която, според ЕИСК, ще спомогне за повишаване на стандартите в целия ЕС.

При разработването на нови форми на мобилност не бива да се забравят интересите на гражданите на ЕС

 mobility

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) настоятелно призовава Комисията да проявява повече решителност за улесняване на достъпа на потребителите до нови, по-чисти и финансово достъпни форми на мобилност, както и да предостави по-голяма финансова подкрепа за обществения транспорт.

По време на деня на ЕГИ се отправи призив за истинско участие на гражданите

Шест години след началото на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) и след многократно отправяна конструктивна критика и призиви за подобряването ѝ основно от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и други институции, Европейската комисия накрая предложи промени на този важен инструмент на демокрацията на участието.

Преосмисляне на пластмасата: за промяна в поведението е нужна стабилна правна уредба и реалистични алтернативи

Пластмасата се превръща в един от основните екологични проблеми в света. Много хора осъзнават проблема и са провокирани да преосмислят начина, по който използваме пластмасата, при вида на т.нар. „Тихоокеански вихър от отпадъци“, известен и като „Петното от отпадъци в Тихия океан“ — пластмасов остров, по-голям от територията на Мексико, който се носи в океана в резултат на свръх-потреблението, изхвърлянето на отпадъци, нерециклирането на пластмасата. Понастоящем положението става критично и затова ЕС се стреми да преобрази начина, по който се проектират, произвеждат, използват и рециклират пластмасови продукти; за тази цел на 16 януари 2018 г. прие Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика.

Новини от групите

Пленарната сесия на ЕИСК отбелязва 75-ата годишнина от въстанието във Варшавското гето

от група „Работодатели“ на ЕИСК

С минута мълчание пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет отбеляза 75-ата годишнина от въстанието във Варшавското гето – най-голямото еврейско въоръжено въстание през Втората световна война.

Време за промяна в ІІІ група

От 18 април Арно Мецлер официално е председател на ІІІ група за мандата 2018 г.-2020 г.

Адвокат със собствена практика в Германия от 1983 г., от 2002 г. насам той представлява германските свободни професии в ЕИСК. Преди да стане председател на групата, той заемаше поста заместник-председател, отговарящ за МСП, свободните професии и Правилника за дейността.

Труд, нови форми на заетост и условия на труд

 от група „Работници“

Статистиките за заетостта са постоянна тема на новинарските заглавия. По-важно от това колко хора работят обаче е при какви условия работят, особено в светлината на последните тенденции в трудовата сфера и увеличаването на броя на нестандартните договори – област, в която бяха необходими решения на Съда на ЕС, които да постановят, например, че шофьорите на Uber са наети лица, а не работещи на свободна практика.