Държавите—членки на ЕС, следва да инвестират повече в учене през целия живот със специално внимание върху образованието на възрастните и да отделят повече средства за неформално и информално учене, в рамките на което учащите могат да развиват меки умения като критично мислене и работа в екип или черти на характера като лидерство и любознателност.

Подобно на общата грамотност и цифровите умения все по-голямо признание получава твърдението, че хората ще се нуждаят от меки умения, за да се адаптират към въздействието на глобалния цифров и технологичен напредък. В момента този напредък променя толкова бързо сферата на труда и профила от умения на много професии, че често е трудно да се прогнозира какви умения ще се търсят в бъдеще.

Именно това се посочва в проучвателно становище на ЕИСК по искане на хърватското председателство на ЕС. В становището се отправя и призив към държавите от ЕС да заделят средства, които да са специално насочени към постоянното повишаване на квалификацията и преквалификацията на най-уязвимите групи от обществото, за да може всеки, без изключение, да придобие нови подходящи за бъдещия пазар на труда умения.

Докладчикът по становището Татяна Бабраускиене каза, че пандемията от COVID-19 безспорно показа, че ученето може да се адаптира бързо към променящите се обстоятелства: „Когато животът се „нормализира“, обществото следва да извлече поуки от този опит и да продължи да развива тези подходи и умения, като инвестира в тях в достатъчна степен, за да даде възможност на всички учащи се, независимо от социалното им положение, да участват и да се възползват от тях“.

Съдокладчикът Павел Трантина подчерта значението на включването на различни учебни среди в образованието, обучението и ученето през целия живот, за да се развива индивидуалния и уникален потенциал на учащите се. ЕИСК призова ЕС и националните власти да разгледат тези предложения и да ги подкрепят финансово. (ll)