ЕИСК приветства предложението на Комисията относно преработените Насоки за заетостта за държавите членки, но настоява насоките да бъдат адаптирани, за да се отчете очертаващата се криза в областта на заетостта и социалния сектор, причинена от коронавирусната пандемия, и да се спомогне за смекчаване на неблагоприятните последици за пазарите на труда в Европа.

ЕИСК предлага за тази година по изключение да се обмисли възможността за въвеждане на допълнителна изключителна или извънредна насока, която би помогнала на държавите от ЕС да адаптират своите политики за заетост към настоящите безпрецедентни обстоятелства.

В такава извънредна насока в областта на заетостта, свързана със ситуацията с Covid-19, би могло да се посочат ефективни временни мерки, необходими за смекчаване на въздействието от кризата, като схеми за работа с намалено работно времe, подпомагане на доходите, разширяване на обхвата на обезщетенията за болест или насърчаване на дистанционната работа, като се зачита отговорността на работодателите за здравето и безопасността на работниците.

ЕИСК представи своите препоръки в становище във връзка с предложението на Комисията за решение на Съвета относно насоките за политиките за заетост на държавите членки, публикувано непосредствено преди началото на пандемията от Covid-19. Становището на ЕИСК беше прието на пленарната му сесия на 7 май. 

„Икономическите сътресения, предизвикани от избухването на епидемията от Covid-19, може да окажат сериозно и дълготрайно въздействие върху европейските пазари на труда. Силният социален диалог е от съществено значение за всяка политика в областта на заетостта и поради това е необходимо да се положат повече усилия за улесняване и насърчаване на социалния диалог както на национално, така и на европейско равнище“ , заяви главният докладчик по становището Елен Нигрен. (ll)