На 25 март ЕИСК прие позиция, в която изрази като цяло благоприятно отношение по предложението на Европейската комисия за изменение на Регламента на Съвета относно фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС) в отговор на пандемията от коронавирус.

Въпреки че напълно подкрепя предложеното разширяване на обхвата на ФСЕС, ЕИСК счита, че средствата, отпуснати за финансовия инструмент, са напълно недостатъчни, а финансовите разпоредби са неподходящи.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе заяви: За да се справим с пандемичната криза, няма друга възможност, освен да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на ЕС, за да се включат сериозни извънредни ситуации в областта на общественото здраве и да се определят конкретни операции, които отговарят на условията за финансиране. За да се постигне ефективност обаче, размерът на отпуснатите средства трябва да съответства на мащабите на извънредната ситуация.

Що се отнася до критериите за допустимост за финансиране, ЕИСК предлага да се намали прагът, така че държавите да могат да защитават гражданите си от риска да бъдат засегнати.

Въпреки че приветства увеличението на авансовите плащания и намерението на Комисията да увеличи общия размер на бюджетните кредити за авансови плащания от Фонда, ЕИСК изразява някои резерви по отношение на тези разпоредби.

Предвид мащаба на извънредната ситуация, пред която сме изправени, предложеното равнище на авансовите плащания няма да бъде достатъчно, а предложеното общо равнище на бюджетните кредити за авансови плащания изглежда напълно недостатъчно, заяви Стефано Палмиери, главен докладчик за приноса на ЕИСК.

Необходимо е да се направи повече, за да може реакцията на извънредната ситуация, свързана с общественото здраве, да бъде навременна, а финансовите ресурси за подпомагане на държавите да бъдат мобилизирани възможно най-бързо, заявява ЕИСК.

И накрая, държавите членки следва да се консултират със съответните организации на гражданското общество при изготвянето на заявленията за ФСЕС. (jk)