„Европейската гражданска инициатива трябва да се превърне в мощен инструмент на гражданското участие“

Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) има за цел да насърчава активната гражданска позиция и демокрацията на участието, и има потенциала да спомогне за преодоляването на демократичния дефицит в ЕС. Тя е инструмент, който може да обедини европейците около дадена кауза и така да укрепи чувството за европейска идентичност. За да разгърне пълния си потенциал обаче, тя трябва да е съпроводена с диалог и да окаже необходимото въздействие.

В становището си относно Европейската гражданска инициатива, прието на 14 март, ЕИСК отправи някои предложения за това как може да се постигне тази цел:

  • подходящи последващи действия във връзка с успешните инициативи: изключително важно е успешните инициативи да бъдат обсъждани на пленарните сесии на Европейския парламент (ЕП), за да се придаде необходимото политическо измерение на инициативите на гражданите;
  • трябва да се засили диалогът с организаторите на ЕГИ както по време на, така и след кампанията;
  • необходими са ясни, прозрачни правила за етапа на регистрация;
  • следва да се разграничат ролите на „институционален наставник“ и „вземащ решение при регистрацията“, които се изпълняват от Комисията.

„ЕИСК вижда ролята си като на посредник и институционален наставник“, посочи докладчикът Кинга Йо, която потвърди готовността на ЕИСК да продължи да подкрепя инициативи.

ЕИСК участва в процеса още от началото на дебата за ЕГИ. С инициативата си Ден на ЕГИ – който тази година ще се проведе на 10 април – ЕИСК допринесе за популяризирането на ЕГИ и за запазването ѝ сред приоритетите на институционалния дневен ред на ЕС.