ЕИСК с позиция по икономическите приоритети за 2020 г.

През февруари ЕИСК прие своите становища относно Годишната стратегия за устойчив растеж на Европейската комисия за 2020 г. (ECO/502) и препоръките за икономическата политика на еврозоната (ECO/503). Становищата представляват неговия приноса за дебата относно икономическите приоритети за следващата година и за периода след това, които ще бъдат официално приети от Европейския съвет през март.

Комитетът приветства възприетия в стратегията подход, включването на целите за устойчиво развитие, по-силния акцент върху дългосрочните цели и индикациите по отношение на инвестициите. Той оценява също факта, че се набляга на социалните права, и призовава да се обърне специално внимание на въпроса за социалния пол.

ЕИСК настоятелно призовава държавите - членки на ЕС, да превърнат устойчивия икономически растеж в първостепенен приоритет на европейските и националните икономически политики през 2020 г. и след това. Според него Европейският зелен пакт представлява не само коренна трансформация за икономиките на ЕС, но и възможност за постигане на по-голям икономически просперитет Зеленият пакт би трябвало да стане гръбнакът на бъдещата икономическа политика на ЕС и на еврозоната и да доведе до нова икономическа парадигма. Поради това икономическите приоритети би трябвало да бъдат съобразени с него.

Реализирането на зеления пакт и на устойчивия растеж ще изисква реформи и инвестиции. ЕИСК счита, че предложеното финансиране за Фонда за справедлив преход и за Механизма за справедлив преход няма да бъде достатъчно. Той предлага увеличаване на финансовите ресурси за тези инструменти и призовава за допълнителни мерки за облекчаване и увеличаване на частното и публичното финансиране.

Комитетът препоръчва също настоящата приспособленческа парична политика на ЕЦБ да бъде съчетана с премерено агресивна фискална политика на равнището на еврозоната. Би трябвало да се гарантира балансирано взаимодействие между икономическата политика и различните стълбове на ЕПС и да се приеме „златното правило“ за публичните инвестиции.

Според ЕИСК от значение е също да се гарантира стабилността на финансовите пазари посредством въвеждането на оставащите ключови елементи, необходими за завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, и да се въведе пригодена към бъдещите нужди данъчна система.(jk)