„Сребърен пакт“ за Европа: ЕС и държавите членки трябва да гарантират качествени дългосрочни грижи

В доклад на ЕИСК положението в сектора на услугите за полагане на грижи с настаняване в дома на работодателя се оценява като неустойчиво: от една страна условията на труд на лицата, полагащи грижи, са на границата на чистата експлоатация, а от друга, получаващите грижи се затрудняват да намерят качествени грижи на достъпна цена. Това положение се дължи на липсата на държавна подкрепа за сектора на услугите за предоставяне на грижи и е резултат на липсата на внимание от страна на политиците.

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) публикува Доклад относно бъдещето на услугите за полагане на грижи с настаняване в дома на работодателя в Европа, в който се посочва неотложната необходимост от по-силен ангажимент от страна на държавата и ефикасно действие на национално и европейско равнище за справяне с несигурното положение както на лицата, полагащи грижи, така и на получаващите ги, в този бързоразрастващ се сектор.

В доклада се отбелязва, че демографските промени, застаряването на населението на Европа и нарастващите нужди от грижи, свързани с хронични заболявания, водят до повишено търсене на дългосрочни грижи и на грижи с настаняване в дома на работодателя, поради което в близко бъдеще държавата ще трябва не само да инвестира значителни средства за субсидиране на икономиката, свързана с полагането на грижи, но и да играе ключова роля в регулирането и професионализирането на труда, свързан с полагането на грижи.

В доклада настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници се определят като работници, имащи за задача да предоставят услуги, свързани с полагането на грижи за възрастни хора или хора с увреждания, живеещи в частни жилища. Обобщават се посещенията на ЕИСК вОбединеното кралство, Германия, Италия и Полша. Тези държави бяха избрани поради факта, че представляват едновременно държави на произход и на местоназначение на настанени в дома на работодателя полагащи грижи работници в различни части на ЕС.

Посещенията в отделните държави и докладът представляват последващи действия във връзка със становището на ЕИСК от 2016 г. относно „Правата на настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници“ – първият политически документ на равнището на ЕС, в който се разглежда въпросът за условията на труд на тези работници.

„Хората, с които говорихме – независимо дали представляват работниците, работодателите или получаващите грижи – се изказаха критично по много от структурните проблеми, засягащи сектора. Най-големият им упрек засягаше самото му функциониране, опиращо се на експлоатацията на мобилни жени и мигрантки, което е не само неетично и срамно, но също така и неустойчиво“, заяви членът на ЕИСК Адам Рогалевски, съавтор на доклада заедно с Карол Флорек, изследовател от Кеймбридж.

Пълния текст на доклада можете да намерите тук. (ll)