от група „Работодатели“ на ЕИСК

Все повече европейски предприятия вече мислят различно и освен чисто стопанските аспекти разглеждат и екологичните и социалните въпроси като част от ежедневните си дейности. За да бъде успешен преходът към зелената икономика, ЕС трябва да осигури еднакви условия на конкуренция за своите дружества, като стимулира конкурентоспособността и инвестициите. Това са някои от заключенията на конференцията на тема „Бизнесът за неутрална по отношение на климата Европа — да извлечем максимална полза от ЦУР и Зеления пакт“, която се проведе на 9 март 2020 г. в Сплит, Хърватия.

„Когато става дума за неутралност по отношение на климата и за изпълнение на ЦУР, предприятията не са проблем, а са част от решението“, каза Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК, на откриването на конференцията.

Гордана Дераня, председател на Асоциацията на хърватските работодатели, подчерта, че отправната точка е различна в отделните държави и дори в отделните региони в ЕС, което трябва да се има предвид при прехода към зелена икономика.

„Напредъкът при привеждането на европейската икономика в съответствие с ЦУР ще върви с различна скорост в отделните държави членки на ЕС, като това ще е повратна точка особено за по-малките икономики“, отбеляза Томислав Чорич, министър на опазването на околната среда и енергетиката на Хърватия.

Акцентът на първата тематична дискусия беше как предприятията включват целите за устойчиво развитие в своите ежедневни дейности. Участниците се съгласиха, че въпросите, свързани с устойчивостта и околната среда, оказват все по-голямо въздействие върху решенията на клиентите. Само онези предприятия, които променят нагласите си и разглеждат ЦУР като неразделна част от своя бизнес модел, ще бъдат успешни в бъдеще.

По време на втората тематична дискусия беше разгледан ефектът от Европейския зелен пакт върху промишлеността в ЕС. Участниците стигнаха до заключението, че прилагането на Европейския зелен пакт трябва да върви успоредно със създаването на еднакви условия на конкуренция за дружествата, които се конкурират на световните пазари.

Конференцията беше организирана съвместно от група „Работодатели“, Асоциацията на хърватските работодатели, мрежата „Глобален договор Хърватия“ на ООН и Факултета по икономика към Университета в Сплит. (lj)