С оглед на опита си като организатори на европейски граждански инициативи (ЕГИ) активистите, участващи в Деня на ЕГИ 2020 г. на 25 февруари, предупредиха да не се иска мнението на хората за това каква Европа желаят, ако след това то ще бъде пренебрегнато.

Според активистите значително отрицателно въздействие оказаха разочарованията на първото поколение организатори на ЕГИ, които преминаха през сложния процес на стартиране на ЕГИ, събиране и валидиране на един милиона подписа, за да им бъде отговорено след това, че няма да има последващи действия.

Въведените от 1 януари нови опростени правила, заедно с по-добрата подкрепа за организаторите като преработения форум за ЕГИ, спомогнаха за облекчаване на „умората във връзка с петициите“, което насърчи създаването на 16 нови ЕГИ, като няколко от тях събираха активно подписи по време на проявата.

От съществено значение е обаче да не се повтаря същата грешка с конференцията за бъдещето на Европа.

Все по-настоятелното искане от страна на хората да участват не само в определянето на дневния ред на ЕС, но и в самия процес на вземане на решения, не може да бъде повече пренебрегвано.

Проведено по време на проявата проучване установи, че голямо мнозинство от участниците смятат, че е от решаващо значение приносът на гражданите да оказва реално въздействие върху решенията на ЕС извън периода на изборите.

67 % от анкетираните смятат, че гражданското участие на европейско равнище трябва винаги да бъде ясно свързано с формалния процес на вземане на решения.

69 % изразяват съгласие, че вместо да бъдат организирани еднократно, конференциите от рода на конференцията за бъдещето на Европа трябва да се провеждат редовно в съчетание с подходящи последващи действия.

71 % твърдят, че в допълнение към конференцията бъдещето на гражданското участие и демократичната реформа следва да бъдат проучени на инициирана от гражданите конвенция. Тя следва да започне и да завърши с общоевропейско гласуване.

В допълнение 85 % смятат, че текущите ЕГИ трябва да бъдат изведени на преден план в многоезичната онлайн платформа, която Европейската комисия ще създаде като отправен източник за хората, които желаят да научат повече за конференцията.

До разгорещен дебат доведе въпросът за ролята на цифровите технологии в бъдещето на демокрацията и по-специално в бъдещето на конференцията за бъдещето на Европа.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе потвърди трайната стойност на представителната демокрация и организациите посредници, като в същото време подчерта неотклонния ангажимент на ЕИСК през годините по отношение на успеха на ЕГИ, които се възприемат като ценно допълнение към представителната демокрация.

Дубравка Шуица, заместник-председател на ЕК по въпросите на демокрацията и демографията, отговарящ за конференцията за бъдещето на Европа, подчерта твърдото намерение на Комисията „да бъде на страната на отворени, но добре регулирани технологии“, като се използва техният демократичен потенциал (отвореност, отзивчивост, прозрачност, достъпност), но едновременно с това се избягват опасностите (манипулиране и сигурност на данните).

Резултатите от проучването, които не отразяват позициите на ЕИСК, а тези на участниците в Деня на ЕГИ, може да намерите тук, заедно с подробна информация за проявата. (dm)