Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Това ще бъде последната ми уводна статия като заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията.

Тези две години и половина бяха изпълнени с предизвикателства, радости, отговорности, но и с доста тревоги.

Няма да правя равносметка на този мандат, през който бях начело на комуникацията на нашия Комитет. По-скоро бих искал да се обърна към всички с думи на благодарност.

Отнасям се много сериозно към работата си в ЕИСК. Като член на този консултативен орган на Европейския съюз имам реална възможност да въздействам положително върху процеса на европейска интеграция.

Отбележете си в календара

15/03/2018 - 16/03/2018 Брюксел
„Твоята Европа, твоето мнение“
20/03/2018 София, България
Европейски ден на потребителите
10/04/2018 Брюксел
Ден на ЕГИ 2018 г.: Да работим заедно
18/04/2018 - 19/04/2018 Брюксел
пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Единство в многообразието: за ново бъдеще на европейската култура

Девизът на Европейския съюз присъства в надслова на деветото издание на „Твоята Европа, твоето мнение“ (YEYS), което ще се проведе на 15 и 16 март тази година. Младежката проява на ЕИСК ще бъде посветена на Европейската година на културното наследство.

Бъдещето на Европа е пряко свързано с една мирна и федерална Европа

Бъдещето на демокрацията в Европа беше обсъдено на двудневна конференция на европейско равнище, организирана от председателя на ЕИСК Жорж Дасис в музея на Акропола в Атина на 1 и 2 март. В зала, пълна с активно ангажирани участници от институции на ЕС, гръцкото правителство, организации на гражданското общество и университети, Жорж Дасис категорично се застъпи за една федерална, мирна Европа, която отстоява солидарността и се грижи за благосъстоянието на своите граждани.

 

Законодателството на ЕС следва да включва повече мерки, за да се гарантират правата на жените с увреждания

Жените с увреждания би трябвало да могат да вземат решения по въпроси, които ги засягат и да бъдат подходящо представени в публичните институции, заявиха организации на хората с увреждания на конференция, озаглавена „Жените с увреждания в ЕС: настоящо положение и пътят напред“, която се проведе в Европейския икономически и социален комитет.

Новини от ЕИСК

Ролята на Турция в бежанската криза е от решаващо значение, но има място за подобрение

В становище, прието на февруарската пленарна сесия, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) заяви, че признава усилията на Турция за приемане на над три милиона бежанци, но подчерта необходимостта да им бъде предоставена недискриминационна закрила съгласно международното право.

ЕИСК е поканен да участва в проекта на Еманюел Макрон за консултации с европейските граждани

ЕИСК има жизненоважна роля в обществените консултации, предложени от френския президент, тъй като инициативите, предприемани ежедневно от ЕИСК, които дават възможност на гражданското общество да участва в изграждането на Европа на най-високо равнище, всъщност съответстват на идеята, залегнала в основата на консултациите. Това беше посланието на Натали Лоазо, френският министър по европейските въпроси, в обръщението ѝ към Пленарната асамблея на ЕИСК на 15 февруари в Брюксел.

Поуките от политиката на строги икономии налагат промяна на курса

Lessons learned

Бъдещото управление на кризи би трябвало да се стреми към по-добър баланс между бюджетните и социалните цели, за да се избегнат неблагоприятните последици върху икономическия капацитет, пазарите на труда и системите за социална закрила на засегнатите държави. Вместо политиката на строги икономии институциите на ЕС би трябвало да въведат политики за икономическо сътрудничество, растеж и солидарност, призовава настоятелно ЕИСК в становището си по собствена инициатива относно Извличане на поуките от миналото: избягване на политиките на строги икономии в ЕС.

 

ЕИСК представя предложения за постигането на киберсигурност

ЕС трябва да укрепи мандата на ENISA като агенция на ЕС за киберсигурност, да създаде рамка за сертифициране на европейско равнище и да постави акцент върху образованието и защитата на потребителите на интернет.

Реформата на ЕСФН е важна стъпка към завършването на СКП

Financial integration

Призовавайки за бързото създаване на съюз на капиталовите пазари (СКП), ЕИСК подкрепя предложенията на Комисията за реформирането на органите на Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) чрез увеличаване на техните правомощия и подобряване на тяхното управление и финансиране.

ЕИСК призовава за повече публични инвестиции за насърчаване на икономическия растеж в ЕС

В неотдавнашното си становище относно представения от Комисията годишен обзор на растежа (ГОР) за 2018 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) подчерта стратегическото значение на европейския семестър, но заяви, че се застъпва за разширяването на неговия обхват, с цел да се гарантира не само икономическата и социалната, но и екологичната устойчивост на макроикономическите политики на ЕС.

ЕС трябва да предприеме действия по отношение на сектора на медицинските технологии

Европейските институции трябва да оглавят усилията за оптимизиране на европейския сектор на медицинските технологии, тъй като ефективността му понастоящем е силно засегната вследствие на прекомерната му разпокъсаност и нарастващия натиск от страна на конкуренцията, заяви Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) на пленарната си сесия на 14 февруари.

Действия в областта на климата: трябва да изпратим силно послание на недържавните участници

В становището си относно Насърчаване на действията в областта на климата от страна на недържавните участници Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) предлага европейски диалог, чиято основна цел е да направи действията, свързани с изменението на климата, по-атрактивни за различните недържавни участници, така че те да се превърнат в новата „обичайна практика“.

Според ЕИСК предложението на Комисията за свободното движение на нелични данни не е достатъчно амбициозно

Предложението на Европейската комисия е закъсняло. Освен това то не е достатъчно амбициозно и последователно и не съдържа убедителни механизми за ефективното му прилагане.

Никой не бива да бъде изоставен: ЕИСК се ангажира да превърне кръговата икономика в обичайна практика

При откриването на конференцията на заинтересованите страни по въпросите на кръговата икономика в Европейската комисия на 20 февруари председателят на ЕИСК Жорж Дасис заяви: „преходът към кръгова икономика е голяма възможност за гражданското общество. Това вече се случва по места... Трябва обаче да гарантираме широкото ѝ приемане. „Никой да не бъде изоставен“ – това е една от целите на Платформата на заинтересованите страни в областта на кръговата икономика – форум, на който да се изгражда тази обща визия за прехода към кръгова и устойчива европейска икономика.

ЕИСК призовава държавите – членки на ЕС, да ускорят завършването на ИПС

Държавите членки трябва да положат неотложни усилия за изграждането на един стабилен, проспериращ и по-устойчив ИПС. Затова са необходими по-нататъшни мерки на национално равнище и на равнище ЕС: това е едно от основните заключения от публичния дебат относно завършването на ИПС, който се състоя неотдавна в ЕИСК.

ЕИСК на Европейския ден на промишлеността

„Европейската промишленост е изправена пред огромни предизвикателства и никоя държава членка не е в състояние да се справи с тях сама. Но също толкова огромни са и възможностите, които се разкриват. Трябва да съумеем да се възползваме от тях, за да запазим водещата си позиция в много сектори и да си я възвърнем там, където почти сме я изгубили в полза на конкурентите“.

Новини от групите

Работодателите ще обсъдят мерки за преодоляване на недостига на умения

от група „Работодатели“

На 22 март в София, България, група „Работодатели“, заедно с основните български сдружения на работодателите, ще проведе конференция, озаглавена „Преодоляване на недостига на умения за растеж и създаване на работни места – гледната точка на бизнеса“. Участниците в разискванията ще обменят най-добри практики и ще обсъдят конкретни решения за преодоляване на недостига на умения. Проявата е включена в календара на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Габриеле Бишоф за Международния ден на жената

На Международния ден на жената ние честваме жените, като си припомняме не само какво сме постигнали, но и какво все още предстои да постигнем. Тази година вниманието на група „Работници“ е насочено преди всичко към мъжете. Защо насочваме вниманието към мъжете в деня, в който честваме жените? Защото равенството между половете не е само женски въпрос. Без да ангажираме мъжете, никога няма да постигнем истинско равенство между половете.

Група „Други интереси“ на ЕИСК призовава за иновации в гражданското общество

от група „Други интереси“ на ЕИСК

По време на извънредно заседание на група „Други интереси“, което се проведе на 15 февруари, беше представено проучване, озаглавено „Бъдещото развитие на гражданското общество в Европейския съюз до 2030 г.“. ЕИСК беше възложил провеждането на проучването на Центъра за информационни услуги, сътрудничество и развитие на НПО (CNVOS – Словения) и Европейската мрежа на националните сдружения на гражданското общество (ENNA). 

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Кирилицата – новата азбука в Европейския съюз

В рамките на българското председателство на ЕС ЕИСК е домакин на изложбата „Кирилицата – новата азбука в Европейския съюз“ от 15 март до 24 май 2018 г. Изложбата се състои от серия постери, създадени от студенти от катедра „Книга и печатна графика“ на Националната художествена академия през 2007 г. по случай присъединяването на страната към ЕС. (ck)