Участниците в организираното от ЕИСК изслушване призоваха за глобално решение относно данъчното облагане в цифровизираната икономика

В рамките на изслушване, организирано от ЕИСК на 29 януари, международни данъчни експерти и представители на гражданското общество призоваха за световно решение на въпроса за данъчното облагане на предприятията в цифровизираната икономика, насочено към предотвратяване на по-нататъшните едностранни действия и гарантиране на устойчив растеж, инвестиции, данъчна сигурност и справедливост.

Изтъкнати оратори се съгласиха, че само едно световно решение би могло да бъде ефективно както по отношение на регулирането, така и на управлението, и приветстваха текущия дебат, който е част от приобщаващата рамка на ОИСР относно свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS).

Участниците обсъдиха възможните подходи към данъчното облагане на предприятията в цифровизираната икономика, което понастоящем се дискутира като част от тази рамка, включително новите системи за разпределяне на правата на данъчно облагане в международен контекст (като участие на потребителите, маркетингови нематериални активи и значително икономическо присъствие) и капацитета на държавите да упражняват своите права в областта на данъчното облагане в случаи на свиване на данъчната основа и прехвърляне на печалби.

Те предложиха да се проучи изцяло възможността за уреждане на въпроса с данъчното облагане в рамките на системата на данъка върху добавената стойност и завиха, че е необходимо общо определение на понятието „създаване на икономическа стойност“. Освен това решиха, че трябва да се разгледа допълнително и въпросът за това дали едно решение за подоходен данък, при което акцентът се поставя върху разпределението на данъците върху приходите, е за предпочитане пред решение, основано на данък върху потреблението.

Ораторите призоваха при изготвянето на новите правила да се спазват някои основни принципи като избягване на двойното данъчно облагане, простота, сигурност и равнопоставеност. Една опростена методология ще бъде от решаващо значение за различните участващи страни. Трябва да се разработят и приложат справедливи и ефикасни механизми за разрешаване на спорове. Те препоръчаха също да се извърши допълнителен икономически анализ на въздействието на проекта BEPS и потенциалното въздействие на всяка бъдеща мярка, която може да бъде приложена.

Резултатите от изслушването ще бъдат използвани в становище по собствена инициатива с докладчик Кристер Андерсон, което се очаква да се приеме на пленарната сесия през юли. (jk)