Въпреки големия си потенциал предложената реформа на ДДС не е с гарантиран успех

VAT tax reform

Новата система за облагане с ДДС на търговията между държавите членки трябва да реализира пълния си потенциал и да ограничи възможните отрицателни последици за единния пазар, посочва ЕИСК в становището си по предложението на Комисията. Засиленото сътрудничество между властите и активната комуникация ще бъдат ключът към успешното изпълнение на предложението.

ЕИСК счита, че предложената реформа е жизненоважна стъпка от прехода към окончателна система за облагане с ДДС на стоки, търгувани между предприятия, въз основа на принципа на облагане в държавата на местоназначение. Според Комитета новата рамка може да донесе осезаеми ползи за предприятията.

„Реформата може да окаже положително въздействие върху предприятията и техния растеж, но успехът ѝ не може да се счита за даденост“, посочи докладчикът Кристер Андерсон. „Правилата трябва да се прилагат както трябва, а националните данъчни органи трябва да засилят ежедневното си сътрудничество, като същевременно проведат комуникационна кампания“, отбеляза той.

Реформата ще промени данъчното облагане на трансграничната търговия със стоки между предприятията, но услугите ще продължат да бъдат облагани при различен режим. Тъй като има вероятност това да породи проблеми, ЕИСК призовава да се проучи как възможно най-бързо да се въведе система, обхващаща и двете области.

„Един общ режим за облагане на стоки и услуги би бил по-благоприятен за растежа и по-ефективен в борбата с измамите“, отбеляза съдокладчикът Джузепе Герини.

В становището си ЕИСК отправя практически препоръки относно начина на прилагане на реформата и призовава Комисията да разясни предложените разпоредби за механизъм за обслужване на едно гише и сертифицирано данъчно задължено лице. Комитетът изразява безпокойство относно факта, че се създават нови пречки за МСП и стартиращите предприятия. Накрая ЕИСК препоръчва да се направят подходящи инвестиции в компютърно оборудване и софтуер, за да може да се разгърне солиден и надежден механизъм за обслужване на едно гише. (jk)