През 2019 г. основен приоритет за еврозоната трябва да бъде изграждането на устойчивост

Javier Doz Orrit

През 2019 г. за икономиките от еврозоната ще бъде от първостепенно значение да изградят икономическа устойчивост и устойчивост на пазара на труда, като се имат предвид настоящите икономически перспективи, заяви ЕИСК относно препоръките на Комисията в областта на икономическата политика за еврозоната през 2019 г.

Необходимо е да се изгради устойчивост, за да се гарантира, че държавите членки ще могат да понесат бъдещи сътресения с ограничени икономически и социални разходи. За тази цел е наложително задълбочаването на ИПС чрез завършване на банковия съюз, увеличаване на собствените ресурси на ЕС и създаване на макроикономическа стабилизираща функция за еврозоната, както и надлежно изпълнение на социалния стълб.

Освен това в становището на ЕИСК се призовава и за ефективни мерки за намаляване на прекомерните излишъци, значително увеличаване на публичните инвестиции и възнагражденията в държавите с излишъци. В средносрочен план растежът на реалните възнаграждения би трябвало да съответства на растежа на реалната производителност и на инфлацията.

Не би било препоръчително да се настоява държавите членки с голям държавен дълг и отрицателна или нулева разлика между фактическия и потенциалния БВП да създадат фискални буфери посредством рестриктивни фискални политики. Това вероятно би довело до трайно нисък растеж в тези държави, без да спомогне за намаляването на техния държавен дълг като дял от БВП.

Освен това ЕИСК насочва вниманието към неотложната необходимост от насоки и мерки за насърчаване на публичните инвестиции и улесняване на частните инвестиции. При прилагането на фискалните правила на ЕС следва да се обмисли т.нар. „златно правило“.

Промените в политиката не следва да се извършват за сметка на приходите за финансиране на социалните инвестиции и системите за социална закрила или при риск от понижаване на социалните и трудовите правила. Паралелно с това следва да се полагат усилия за конвергенция във възходяща посока на икономическите и социалните стандарти.

И накрая ЕИСК призовава държавите членки да демонстрират необходимата ангажираност за бързото преодоляване на останалите разногласия по тези въпроси. (jk)