ЕИСК подкрепя създаването на Европейски център за киберсигурност

ЕИСК подкрепя инициативата на Комисията за създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и Мрежа от национални координационни центрове. Целта е да се окаже подкрепа на Съюза да развива техническия и промишления потенциал, свързан с киберсигурността, и да увеличава конкурентоспособността на своя отрасъл на киберсигурността.

В становище, прието на януарската пленарна сесия и подготвено съвместно от Антонио Лонго и Албелто Мацола, ЕИСК подчертава, че предложението на Комисията е важна стъпка в развитието на промишлена стратегия за киберсигурността и стратегически ход за постигане на стабилна и широкообхватна цифрова самостоятелност. Тези фактори са абсолютно необходими за укрепването на европейските защитни механизми срещу продължаващата кибернетична война, която заплашва да подкопае политическите, икономическите и социалните системи.

„Цялото ни общество е засегнато. Само за десет години се наблюдава скок на кибератаките по света, чийто брой нарасна от 800 000 на 8 милиона“, изтъкна г-н Лонго. „Подкрепяме инициативата на Комисията за създаване на център за експертни познания, който да координира националните центрове и да служи като отправна точка за общността на киберсигурността“, каза той.

Крайъгълен камък на стратегията са публично-частните партньорства в областта на куберсигурността. „Подкрепяме разширяването на сътрудничеството, така че да обхване промишления сектор, въз основата на стабилни ангажименти в научно отношение и по отношение на инвестициите. Застъпваме се за подход, който да включва следните три страни – Европейската комисия, държавите членки и дружествата“, добави г-н Мацола. „Трябва да оставим възможност за участие и на предприятия от страни извън ЕС, които желаят да изпълнят условията на ЕС“, каза в заключение той. (mp)