В бъдеще когнитивните малцинства биха могли да спомогнат за преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения на пазара на труда

През януари пред секция TEN на ЕИСК беше направена презентация относно това как да се използва потенциалът на „когнитивните малцинства“ — хора с високофункциониращ аутизъм, хиперактивност, дислексия и дислексия, за да се задоволи търсенето на технически умения, които не достигат, като по този начин се помогне на тези хора да се интегрират в обществото.

Юго Орио, автор на книгата Autisme, j'accuse! („Аутизъм, обвинявам!“) и самият той аутист, изтъкна, че има „много тясно специализирани области, в които са необходими високи технически умения, които се намират много трудно, тъй като системата отхвърля когнитивната група с тези умения“. Той подчерта, че „трябва да насърчаваме предприятията и институциите да използват и други методи за подбор и оценка, а не само стандартните модели, основани на социални умения“.

Според редица оценки приблизително 65% от днешните ученици ще работят професии, които понастоящем не съществуват, а дружествата ще срещат все по-големи трудности при намирането на уменията, от които се нуждаят. Оползотворяването на потенциала на когнитивните малцинства не само ще осигури жизненоважен принос за нашето общество, но и ще предложи възможност за социална интеграция на хората с различен вид интелигентност. „Обществена група, която е лишена от перспективи, би получила възможност да даде своя принос към нашето общество по нов начин“, заяви г-н Орио.

Разбирането, че всички хора се допълват и могат да допринесат за обществото по множество начини, е от основно значение. „Всички сме различни“, заяви председателят на секция TEN Пиер Жан Кулон. „Съществуват обаче различия, които са приемливи, тъй като не притесняват никого и не засягат всеки, и, от друга страна, съществуват различия, които не приемаме, като например неврологичното многообразие“, каза той в заключение.(mp)