Гражданското общество иска да следи по-отблизо споразуменията на ЕС за свободна търговия

На пленарната си сесия през януари ЕИСК прие становище относно укрепването на ролята на вътрешните консултативни групи (ВКГ) в мониторинга на прилагането на споразуменията за свободна търговия (ССТ), подписани от Европейския съюз. ВКГ вече отговарят за наблюдението на прилагането на ССТ в областта на устойчивото развитие и трудовите стандарти, но ЕИСК иска да разшири обхвата на тази им дейност, така че тя да обхваща всички аспекти на споразуменията, включително основните търговски разпоредби.

ЕИСК счита, че участието на гражданското общество във всички видове споразумения е от съществено значение не само във връзка с мониторинга на споразуменията, но и за постигане на техните стратегически цели. Това трябва да стане чрез единен орган за участието на гражданско общество, който да обхваща и двете страни по споразумението. Албелто Мацола, докладчик по становището, каза, че: „Понастоящем ЕС е изправен пред все по-голяма необходимост от конструктивен диалог с гражданското общество по свързаните с търговията въпроси, както показаха ВИТС и ТПТИ, и ВКГ са много добра възможност за гражданско участие по тези теми“.

Нарасналата роля на ВКГ би трябвало да бъде придружена от други разпоредби относно функционирането на настоящите и бъдещите групи. ВКГ би трябвало да гарантират балансирано представителство на интересите на гражданското общество, да могат да привличат за участие и да консултират външни заинтересовани страни.

Понастоящем функционират осем ВКГ с 27 членове на ЕИСК, до 2021 г. се очаква да бъдат създадени още пет, а в близко бъдеще може да има и други. ЕИСК очаква, че през следващите три години разходите, свързани с участието му във ВКГ, ще се удвоят и ще се утроят с оглед на обхващането на договаряните в момента ССТ. (dgf)