ЕИСК настоява за реформа на СТО в съответствие с ценностите на ЕС

Европейският икономически и социален комитет прие становище, в което се призовава за амбициозна реформа на Световната търговска организация с цел преодоляване на кризата там и се подчертават ценностите на ЕС и водещата му роля по отношение на устойчивостта.

Световната търговска организация (СТО) е международна организация, която се занимава с правилата на международната търговия, но последните развития в тази сфера затрудняват работата ѝ. Emmanuelle Butaud-Stubbs, докладчик на ЕИСК по това становище, посочи, че предложените реформи трябва да „отговарят на ценностите на ЕС и на ролята, която Съюзът може да изпълнява в световната търговия, както и да обвързват инвестициите с развитието“.

В становището са включени предложения за запазване работата на Апелативния орган на Органа за уреждане на спорове на СТО чрез удължаване на мандата на настоящите съдии като временно решение на настоящата ситуация, увеличаване на броя на съдиите от седем на девет и предприемане на стъпки за наемането на независими съдии на пълно работно време.

Karl Brauner, заместник-генерален директор на Световната търговска организация, взе участие в дебата на пленарната сесия на ЕИСК и потвърди, че е изключително важно да се запази работата на Апелативния орган: „Ако се стигне до спиране на работата му, правилата на международната търговия ще престанат да се прилагат. Върховенството на закона ще бъде заменено с договорки и силата ще вземе превес над законността“.

ЕИСК предлага да се предприемат и допълнителни действия за защита на данните, безопасност на храните, хуманно отношение към животните и екологични стандарти в селскостопанското производство. Освен това в становището се защитава позицията за по-голямо участие на гражданското общество в работата на СТО, например чрез обществения форум на СТО, под формата на балансиран и представителен съвет на социалните и икономическите заинтересовани страни от всички различни сектори и интереси. (dgf)