Съществен е приносът на фискалната политика към възстановяването в еврозоната и през 2018 г.

ЕИСК изразява несъгласието си с предложението на Комисията за неутрална фискална позиция и вместо това предлага умерено положителна фискална позиция от около 0,5% от БВП. Както заявява Комитетът в своето становище относно „Икономическата политика на еврозоната през 2018 г.“, бюджетното усилие следва да се прави основно от държавите с излишък по текущата сметка и с фискален капацитет.

С оглед на продължаващото нестабилно, непълно и нетипично икономическо възстановяване в еврозоната и обявените промени в паричната политика на ЕЦБ, ЕИСК призовава за фискални политики в подкрепа на паричната политика. Наред с други аспекти в препоръките си ЕИСК разглежда и ниските нива на инвестициите, излишъка по външната текуща сметка и значителния спад на пазара на труда.

„Фискален стимул, насочен към публичните инвестиции, би довел до по-силно търсене в краткосрочен план и би повишил потенциала за растеж в дългосрочен план като възможно решение на проблема с устойчивостта на държавния дълг“, заяви докладчикът Хавиер Дос Орит (група Работници, Испания).

Публичните инвестиции трябва да са насочени не само към инфраструктурата, но и към социалната сфера, а вътрешното потребление следва да се насърчава най-вече чрез увеличения на заплатите.

„По отношение на прилагането на фискалните правила препоръчваме публичните разходи за инвестиции да бъдат изключени от изчисленията. Това ще допринесе за приобщаващ растеж и сближаване във възходяща посока“, каза г-н Дос Орит.

ЕИСК приветства целите на политиката на Комисията, а именно устойчив и приобщаващ растеж, устойчивост и сближаване, както и нейните приоритети в областта на структурните реформи, и счита, че реформите трябва да повишат производителността и да подкрепят създаването на висококачествени работни места и намаляването на неравенството. ЕИСК призовава за прилагане на ефективни мерки за борба с вредното смаляване на публичните бюджети и подкрепя необходимите стъпки за задълбочаване на ИПС. (jk)