ЕИСК се допитва до гражданското общество за киберсигурността

ЕИСК призовава ЕС и неговите държави членки да приемат модел на киберсигурност на европейско равнище, да укрепят мандата на Европейската агенция за киберсигурност и да създадат ефективна европейска схема за сертифициране на онлайн услуги и продукти.

Това са основните заключения от публичното изслушване относно Акта за киберсигурност, проведено в Брюксел на 9 януари 2018 г., които ще бъдат включени в становището на ЕИСК, изготвено от Алберто Мацола и Антонио Лонго от секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).

ЕИСК подкрепя като цяло пакета за киберсигурността, изложен в предложението на Европейската комисия и представен на Съвета през септември 2017 г., и подчертава следните мерки:

  • Европейски модел за киберсигурност

В световен мащаб се говори за киберсигурност. Това е глобално предизвикателство, тъй като атаки може да има навсякъде и да са насочени към лица, организации на гражданското общество, социални системи и икономически сектори в която и да е държава членка. Ето защо ЕИСК насърчава ЕС да предприеме необходимите мерки и да съгласува модел на устойчивост срещу такива атаки на европейско равнище.

  • По-солидна агенция на ЕС за киберсигурността

Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), със седалище понастоящем в Гърция, e център за експертен опит в областта на киберсигурността в Европа. ЕИСК счита, че тя следва да бъде доразвита, да стане постоянна и да разполага с повече ресурси. Следва да се съсредоточи върху електронното управление и универсалните услуги (електронно здравеопазване), както и предотвратяването на кражбата на самоличност и онлайн измамите и борбата срещу тях.

  • Европейска рамка за сертифициране на киберсигурността

ЕИСК препоръчва, за да се гарантира високо равнище на сигурност, да се създаде европейска рамка за сертифициране в областта на киберсигурността, която да се основава на съвместно дефинирани стандарти за киберсигурност и ИКТ на европейско равнище. С оглед на повишаване на доверието на потребителите онлайн услуги и продукти могат да бъдат сертифицирани чрез подходяща система за етикетиране. (mp)