Прилагането на законодателството на ЕС в областта на околната среда трябва да се превърне в приоритет

Недостатъчното, разпокъсано и непоследователно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда в държавите членки подкопава доверието на хората в неговата ефективност. Гарантирането на правилното прилагане на това законодателство трябва да се превърне в приоритет за ЕС и държавите членки.

В доклада си относно „Прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда: качество на въздуха, водите и отпадъците“, изготвен за Европейския парламент, ЕИСК отправя препоръки за преодоляване на недостатъците по места, както и на пропуските в законодателството, които могат да създадат проблеми при прилагането.

ЕИСК счита, че Комисията трябва не само да предлага законодателни актове, но и да улеснява и подкрепя прилагането им, както и да се справи с причините за неспазване на правилата, като например опортюнизма или липсата на политическа воля. „Незадължителните мерки не могат да бъдат единствената стратегия за подобряване на спазването на екологичните стандарти“, подчерта докладчикът Арно Шварц. „Необходими са и по-строги механизми за прилагане“.

Освен това ЕИСК трябва систематично да гарантира, че вносните продукти също отговарят на законодателството му в социалната и екологичната сфера. „“, заяви в заключение г-н Шварц.

Г-н Шварц ще представи доклада на заседанието на Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) на Европейския парламент на 22 януари 2019 г. (sma)