Приоритетите на ЕИСК за 2018 г. поставят европейските граждани в центъра на бъдещето на Европа

На 13 и 14 ноември 2017 г. Бюрото на ЕИСК политическият ръководен орган на Комитета заседава в София, България, където определи политическите приоритети на ЕИСК за 2018 г. Тези приоритети ще бъдат в основата на становището по собствена инициатива, което ще бъде прието от ЕИСК през 2018 г., в допълнение към становищата, изготвени по конкретни искания от страна на европейските законодатели.

Приоритетите, които имат за цел да превърнат европейските граждани в основни действащи лица за бъдещето на Европа, включват:

  • гарантиране на ефективно прилагане на европейския стълб на социалните права и подчертаване на необходимостта от създаване на достойни работни места;
  • осигуряване на справедлив преход към цифрова икономика и цифрово общество;
  • подобряване на устойчивия растеж в полза на всички граждани чрез насърчаване на предприемачеството и инвестициите, справедливи фискални политики и по-добро разпределяне на богатството;
  • насърчаване на справедлив преход към конкурентоспособна икономика с ниски въглеродни емисии и устойчива енергия и мобилност;
  • насърчаване на приобщаваща миграционна политика, която улеснява интеграцията, и амбициозна външна политика;
  • засилване на социалното и териториалното сближаване чрез адекватен бюджет на ЕС;
  • задълбочаване на икономическото, фискалното и финансовото управление на ЕС и завършване на Икономическия и паричен съюз за устойчива и хомогенна Европа.

Накрая, новите приоритети изтъкват значението на прилагането на Хартата на ЕС на основните права във всички вътрешни и външни политики на Съюза, за да се постигне справедлив баланс между икономическите свободи и основните права и с цел по-добро популяризиране на нашите демократични ценности. (pt)