Европейски стълб на социалните права — какво предстои? — от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ работи последователно за постигането на целите на европейския стълб на социалните права. В наскоро приетите становища на ЕИСК, изготвени от членове на група „Работници“, са изложени практически предложения за постигане на напредък по процеса на изграждането на социална Европа в рамките на стълба на социалните права.

В становището на Ерика Колер Равновесие между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи се разглеждат начините за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и за насърчаване на мъжете да поемат повече семейни отговорности. Равновесието между професионалния и личния живот представлява първият подход за изпълнението на социалния стълб — той би допринесъл осезаемо за подобряването на живота на работещите родители и постигането на по-голямо равенство между половете в Европа.

В становището на Пламен Димитров Неравенството в разпределението на богатствата в Европа са включени практически предложения в областта на фискалната политика и данъчното облагане на богатството като най-ефективните инструменти за гарантиране на реинвестиране на капитала, разпределение на богатствата, качествени работни места и минимални стандарти за работниците с оглед на борбата срещу задълбочаващите се неравенства в Европа.

На последно място, в становището на Петру Сорин Дандея „Устойчиви системи за социална сигурност и социална закрила в цифровата ера“ се разглеждат новите форми на заетост в резултат на цифровизацията, които не са защитени чрез законодателство за заплатите, условията на труд и социалното осигуряване. В становището се призовава за нови правила, които да установят тези форми на заетост, да защитят работещите и да гарантират устойчиви системи за социално осигуряване.

Посредством тези становища група „Работници“ извежда на преден план важни елементи за прогресивна Европа и ще полага усилия за гарантиране на изпълнението им с помощта на правни инструменти. (mg)