ЕС се нуждае от всеобхватна продоволствена политика

Настоящата рамка на ЕС е недостатъчна, за да се премине към по-устойчиви продоволствени системи. Спешно е необходима всеобхватна продоволствена политика, за да се подобри съгласуваността между областите на политиката, свързани с храните, да се възстанови стойността на храните и да се гарантира ефективно изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие.

В своето становище по собствена инициатива ЕИСК призовава за всеобхватна продоволствена политика в ЕС, с цел осигуряване на здравословно хранене от устойчиви продоволствени системи и създаване на връзки между селското стопанство, храненето и екосистемните услуги.

„Трябва да въведем повече справедливост на пазара, а хората трябва да разбират стойността на храните“, заяви докладчикът Петер Шмид („Работници“, Германия).

Цялостна съвременна продоволствена политика трябва да допълва, а не да замества преструктурираната ОСП. Освен това следва да отговаря на редица критерии, като например качество на храните, здравеопазване, околна среда, стабилна икономика и добро управление. „Европа трябва да зададе стандартите“, подчерта г-н Шмид.

ЕИСК препоръчва следните основни стъпки на равнището на ЕС:

  • устойчива система за етикетиране на храните;
  • по-тесни връзки между производители и потребители;
  • гарантиране на справедливи цени за производителите;
  • разработване на план за действие относно устойчивостта на храните;
  • генерална дирекция за храните, отговаряща за политиките в областта на храните и за регулирането, законодателството и правоприлагането. (sma)