Налични езици:

Уводна статия

Уважаеми читатели,

Горд съм да започна Новата година, като представя пред всички Вас от цяла Европа нашия нов, изцяло цифров бюлетин „ЕИСК Инфо“ на 23 езика! Той ще може да се чете на смартфон, таблет, на преносим или служебен компютър. С други думи, това е съвременна медия! За разлика от преобладаващата в интернет тенденция за използване на един език за всички, обаче, ще имате възможност да четете бюлетина на избрания от Вас език.

Отбележете си в календара

02/02/2018 Брюксел
публично изслушване относно приноса на предприятията от социалната икономика за интеграцията на мигрантите
08/02/2018 Рим, Италия
публично изслушване относно ефективността на политиките на ЕС за МСП
13/02/2018 - 15/02/2018 Брюксел
пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Бъдещето принадлежи на икономиката на ценностите

2nd Open Eyes Economy Summit in Krakow

По време на Втората среща на върха „Open Eyes Economy“ (Икономика с отворени очи), състояла се в Краков на 14 и 15 ноември, всички заинтересовани страни бяха призовани настоятелно да обсъдят и преразгледат икономическите практики и нагласи с цел преодоляване на настоящите и бъдещите предизвикателства и гарантиране на устойчивост.

 

 

Гражданското общество иска да бъде на предна линия в изграждането на бъдещето на Европа

В отговор на нарастващото неравенство изграждането на доверие и осигуряването на справедлив преход за всички следва да бъдат ключов приоритет на всяка бъдеща стратегия за Европа. Гражданското общество счита, че трябва да бъде привлечено да участва в разработването, управлението и изпълнението на нова дългосрочна стратегия. Това беше основното послание от голямото събитие на Координационната група на ЕИСК – конференцията на тема „Преход към Европа след 2020 г.“, провела се в Будапеща на 27—28 ноември.

На срещата на върха в Лисабон, посветена на въпросите, свързани с мрежата, членът на ЕИСК Кателайне Мюлер се обяви в подкрепа на подход, при който човекът запазва контрол над изкуствения интелект

Какво би се случило, ако скоро алгоритми започнат да решават дали някой може да получи кредит, да сключи ипотека или здравноосигурителна полица, да започне работа или дори да му бъде направена сърдечна трансплантация? Не бихте ли искали да сте сигурен, че данните, въз основа на които се вземат решенията, са сигурни, изчерпателни, не са тенденциозни и са защитени от хакерски атаки?

Инвестициите в обучение в областта на селското стопанство и храните могат да помогнат за оформяне на бъдещето развитие в Средиземноморския регион

На 16 ноември м.г. Бюрото на секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“ (NAT) на ЕИСК проведе проучвателно посещение в Средиземноморския агрономически институт в Сарагоса (IAMZ), част от Международния център за съвременни агрономични изследвания на Средиземноморието (CIHEAM), както и в местни селскостопански кооперации в Арагон, Испания. 

 

„Единство“: Цифровият купол на Естония в ЕИСК

През месец декември 2017 г. на партерния етаж в сградата на ЕИСК беше изградена синя инсталация, завършваща с купол, наречена „Единство“. Посетителите, попаднали в това пространство, имаха възможността да се запознаят и радват на сцени и пейзажи от различни страни на ЕС – Гърция, Естония, Латвия, Литва и Словакия, прожектирани в купола от над дузина видеокамери, осигуряващи уникален панорамен 360° образ. Тази инсталация, която показва цифровото развитие и перспективата за бъдещето на Естония, беше част от проявите, организирани от ЕИСК в рамките на естонското председателство. (ck)

Нови публикации

ЕИСК очертава приноса си към българското председателство

ЕИСК публикува брошура, представяща подробно приоритетите му по време на българското председателство на ЕС. Брошурата може да се изтегли от: (тук)

Новини от ЕИСК

Европейското гражданско общество отличава лидерите в областта на същинското предприемачество и качествената заетост

Инициативи от Германия, Гърция, Белгия, Италия и Испания печелят Наградата за гражданското общество за 2017 г.

Германският проект „Discovering hands“, в рамките на който слепи жени и жени с нарушено зрение се обучават как да използват своето по-развито осезание с цел по-добро откриване на рака на гърдата на ранен етап, получи 14 000 евро. Другите четири инициативи от Гърция, Белгия, Италия и Испания получиха по 9 000 евро.

Политиката и обществото носят споделена отговорност при борбата с радикализирането на младежите

Според ЕИСК въпреки редица значими инициативи, не се прави достатъчно, за да се попречи на младите хора да попадат под изкушението на съпроводения с насилие екстремизъм

ЕС се нуждае от всеобхватна продоволствена политика

Настоящата рамка на ЕС е недостатъчна, за да се премине към по-устойчиви продоволствени системи. Спешно е необходима всеобхватна продоволствена политика, за да се подобри съгласуваността между областите на политиката, свързани с храните, да се възстанови стойността на храните и да се гарантира ефективно изпълнение на целите на ООН за устойчиво развитие.

Сътрудничеството в целия ЕС в областта на отбраната е от ключово значение за сигурността на европейските граждани

ЕИСК насърчава засиленото сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната и подкрепя стартирането на програмата за развитие на европейската отбранителна промишленост (EDIDP) и Европейския фонд за отбрана (ЕФО) като важни фактори не само за икономиката на Европа, но и за нейното интегриране.

ЕИСК приветства новия пакет относно равновесието между професионалния и личния живот

Предложението на Комисията за директива относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, което беше предмет на становището на ЕИСК, съдържа първата законодателна мярка от Европейския стълб на социалните права. Тя включва отпуск по бащинство с продължителност най-малко десет работни дни в периода около раждането на дете, непрехвърляем родителски отпуск от четири месеца и отпуск за полагане на грижи от пет дни годишно за работниците, които се грижат за болни или зависими роднини.

Държавите членки следва да регламентират новите форми на заетост

Цифровизацията доведе до значителни промени на пазара на труда, а работещите в новите форми на заетост често са изключени от системата за социална сигурност. В становище, прието на декемврийската пленарна сесия, ЕИСК призовава настоятелно държавите членки да регламентират новите форми на заетост и да гарантират, че „новите работници“ ще имат достъп до системите за пенсии, здравни грижи и безработица.

Полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, са изправени пред несигурни условия въпреки недостига им

ЕИСК организира инициативи на местно равнище, за да получи информация от първа ръка относно сектора на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, в Европа

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе първите си заседания на местно равнище, посветени на бъдещето на полагащите грижи работници, настанени в дома на работодателя, в Европа на 29 ноември в Лондон с цел проучване на несигурните условия на работа на тези работници.

Целите за устойчиво развитие трябва да ръководят бъдещата програма на ЕС в областта на търговията

Peel - Quarez

На декемврийската си пленарна сесия Европейският икономически и социален комитет прие становището си относно „Основната роля на търговията и инвестициите за изпълнението и осъществяването на Целите за устойчиво развитие (ЦУР)“ (докладчик: Джонатан Пийл (група „Работодатели“, Обединено кралство); съдокладчик: Кристоф Куарез (група „Работници“, Франция)).

Гражданското общество призовава за повече социално-икономически права в Средиземноморието

Повече от 100 представители на гражданското общество от държавите – членки на Съюза за Средиземноморието, се срещнаха на 13 и 14 декември в Мадрид, за да обсъдят предизвикателствата пред региона. Акцентът на Евро-Средиземноморската среща на върха на икономическите и социални съвети и сродни институции през 2017 г. бяха икономическите, социалните и културните права, социалната закрила и ново поколение на правата на жените в Средиземноморския регион.

Българското председателство на ЕС — предизвикателство и възможност

Image

Българското председателство на ЕС — предизвикателство и възможност

От Диляна Славова, председател на секция REX

 

България поема председателството на ЕС за първи път в труден момент за Европа. Тази задача ще бъде важна проверка на нейния политически, административен и дипломатически капацитет. България подхожда с голяма отговорност по отношение на първото си председателство и е наясно, че нейните решения ще са от решаващо значение за бъдещето на Европа. Тя ще се стреми да постигне точния баланс и да насърчава широк консенсус по приоритетните въпроси. България подхожда реалистично и прагматично по отношение на председателството си. Нейната цел е да бъде изготвен план за действие с всяка държава, в който да бъдат установени конкретни стъпки, без да се създават нереалистични очаквания.

Стартиралата в рамките на ЕИСК европейска платформа за промяна

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис и европейският комисар по транспорта Виолета Булц официално откриха европейската платформа за промяна по време на голяма конференция, проведена в сградата на ЕИСК в Брюксел на 27 ноември. Целта на платформата е увеличаване на заетостта сред жените и равните възможности в транспортния сектор.

ЕИСК беше домакин на Платформата за приобщаване на ромите

На 27 и 28 ноември 2017 г. ЕИСК беше домакин на 11-ата Платформа за приобщаване на ромите, организирана от Европейската комисия, чиято основна тема беше преходът на младите роми от образование към заетост.

Какво е мястото на културата в бъдещето на Европа? Европейските младежи идват в Брюксел, за да споделят своето мнение

Ученици оттридесет и три училища от цяла Европа ще дойдат в Брюксел през март, за да споделят с европейските институции своето виждане за ролята на културата в бъдещето на Европа. Те ще търсят идеи, ще дискутират и ще гласуват три предложения, които европейските институции ще вземат предвид в процеса на изготвяне на политиките.

Семинар на ЕИСК разглежда ролята на гражданското общество на ЕС в глобализирания свят на комуникациите

„ЕС в глобализирания свят на комуникациите“ беше темата на организирания от ЕИСК 11-и медиен семинар на гражданското общество, който се проведе в Мадрид на 24 и 25 ноември.

Глобализацията засяга всички области, както и комуникацията. Всъщност глобализацията се дължи на комуникацията и комуникационните технологии. Интернационализацията на медиите, глобален медиен пазар, доминиран от едва няколко големи мрежови центрове на транснационални компании (в областта на технологиите, компютърните системи и телекомуникациите), използването на алгоритми и социалните медии преобразяват света.

Приоритетите на ЕИСК за 2018 г. поставят европейските граждани в центъра на бъдещето на Европа

На 13 и 14 ноември 2017 г. Бюрото на ЕИСК – политическият ръководен орган на Комитета заседава в София, България, където определи политическите приоритети на ЕИСК за 2018 г. Тези приоритети ще бъдат в основата на становището по собствена инициатива, което ще бъде прието от ЕИСК през 2018 г., в допълнение към становищата, изготвени по конкретни искания от страна на европейските законодатели.

Новини от групите

Група „Други интереси“ на ЕИСК обсъжда идеи за „Европейски манифест на професионалистите“

Група „Други интереси“ на ЕИСК официално представи плана за „Европейски манифест на професионалистите“ на конференция, озаглавена „Свободните професии, лост за развитието на Европа: към европейски Манифест на професионалистите“, организирана на 1 декември 2017 г. в Капитолия в Рим, в сътрудничество с Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Съвместен постоянен комитет на професионалните сдружения и организации).

Работодатели обсъдиха търговската политика с комисар Малмстрьом

Работодателите считат, че бизнес средите играят основна роля за отправянето на положително послание за търговията и за разясняването на възможностите, които може да разкрие една амбициозна политика в тази област. Именно бизнесът може да свидетелства за практическите ползи от търговските споразумения. Това беше основното послание на членовете на група „Работодатели“ към комисаря на ЕС по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом на срещата им на 6 декември 2017 г.

Европейски стълб на социалните права — какво предстои? — от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ работи последователно за постигането на целите на европейския стълб на социалните права. В наскоро приетите становища на ЕИСК, изготвени от членове на група „Работници“, са изложени практически предложения за постигане на напредък по процеса на изграждането на социална Европа в рамките на стълба на социалните права.