Група „Организации на гражданското общество“

Присъствието на група „Организации на гражданското общество“ (ІІІ група), редом с група „Работодатели“ и група „Работници“, гарантира на Комитета статут на динамична сила и легитимен изразител на позициите на различните икономически, социални, професионални и граждански организации, съставляващи гражданското общество в държавите членки.

В съответствие с промените, въведени в Договора от Лисабон, III група се състои от „други представители на гражданското общество, по-конкретно в социално-икономическата, гражданската, професионалната и културната област“.

Уникалната характеристика на III група, която е в основата на нейната идентичност, е широкият кръг представлявани сектори. Нейните членове идват от организации, които представляват интересите на:

 • академичните среди (учени в областта на естествените науки, икономисти, социолози и др.);
 • участието и оправомощаването на гражданите;
 • развитието на гражданското общество;
 • потребителите;
 • околната среда, културното наследство и устойчивото развитие;
 • земеделието, рибарството и крайбрежните общности, горското стопанство;
 • защита на правата на човека (въпроси, свързани с деца, възрастни хора, семейства, равенство между половете, маргинализирани и необлагодетелствани групи, мигранти и бежанци, малцинства, хора с увреждания, жени и младежи);
 • свободни професии (адвокати, лекари, инженери и др.);
 • микро-, малки и средни предприятия и занаяти;
 • социална икономика (благотворителни организации, кооперации, фондации, взаимоспомагателни дружества и социални предприятия).

Общата цел на III група е действително да укрепи демокрацията на участието в целия Европейски съюз и да гарантира, че становищата на ЕИСК относно законодателните предложения на ЕС отразяват интересите на всички европейци. Поради това дейностите на III група се основават на три принципа:

 • многообразие в демокрацията;
 • постигане на консенсус;
 • европейско гражданско участие — действия на местно равнище

По време на председателството през 2020—2025 г. групата ще съсредоточи работата си върху „Бедността и ролята на организациите на гражданското общество в борбата с нея“.

Downloads

2024 WORK PROGRAMME OF THE CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS’ GROUP (Subject to review according to developments during the year)