Награда за гражданското общество

This page is also available in

Отличие за изключителни постижения на инициативи на гражданското общество

Целта на наградата на ЕИСК за гражданското общество, която беше създадена през 2006 г., е да отличава и поощрява осезаеми инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или отделни лица на всички равнища — европейско, национално, регионално и местно, които оказват значителен принос за утвърждаването на европейската идентичност и интеграция.

Тези постижения и инициативи трябва да бъдат творчески и новаторски и да имат трайно и положително въздействие върху представата на обществото за Европа и за процеса на интеграция.

Конкретната тема за всяко издание на наградата се определя от председателя на ЕИСК.

Чрез присъждането на наградата Комитетът се стреми да повишава осведомеността за съществения принос на организациите на гражданското общество и/или отделни лица за формирането на европейска идентичност и гражданство като израз на споделените ценности, на които се гради европейската интеграция.

За повече информация относно Наградата на ЕИСК за гражданското общество се свържете с: Civil Society Prize