EU Organic Awards

Наградите на ЕС за биологично производство се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), Европейския комитет на регионите (КР), COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe. Тези награди имат за цел да отдадат признание на високите постижения по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, като възнаграждават най-добрите и най-иновативните участници в биологичното производство на ЕС.

Наградите са първият пример за награди за биологично производство в целия ЕС и са предназначени за последващи действия във връзка с Плана за действие за развитие на биологичното производство, приет от Комисията на 25 март 2021 г. Настоящият план за действие възприема подхода, според който, за да се стимулира биологичното производство, е необходимо потребителското търсене на биологични продукти да нараства. Това изисква, наред с останалото, повишаване на обществената осведоменост относно характеристиките и ползите от биологичното производство. Поради тази причина планът за действие включва годишни награди за признаване на високи постижения във веригата за създаване на стойност в биологичното производство. Тези награди ще бъдат връчени за пръв път през 2022 г.

ЕИСК от години играе водеща роля в пледирането за по-устойчива и всеобхватна продоволствена политика в ЕС. По-специално, в становището си относно Плана за действие, прието през септември 2021 г., ЕИСК признава ролята на биологичното земеделие за постигането на целите на Европейския зелен пакт и счита, че този план за действие за развитие на биологичното производство е солидна основа за устойчиво развитие на сектора на биологичното производство. Освен това ЕИСК смята, че потребителите би трябвало да бъдат информирани за ползите и предизвикателствата, свързани с биологичните продукти чрез подходящи мерки за повишаване на осведомеността и поради това желае да се ангажира с дейности за повишаване на осведомеността за биологичното производство, като например ежегодния Ден на ЕС за биологичното производство и наградите за високи постижения във всички сектори на веригата за биологични храни.

ЕИСК беше поканен да участва на 23 септември 2021 г. в официалното честване на първия ден на биологичното производство в ЕС, на който присъства комисар Януш Войчеховски, и е съорганизатор на Наградите на ЕС за биологично производство, както и отговаря за връчването на три награди.

В схемата на ЕС за присъждане на награди за биологично производство са включени седем категории и осем награди. Те са признание за участниците по цялата верига за създаване на стойност в биологичното производство, които са разработили отличен, иновативен, устойчив и вдъхновяващ проект, създаващ реална добавена стойност за биологичното производство и потребление.


Криста Швенг, председател на ЕИСК: 

Търсенето на биологични храни нараства бързо. Потребителите искат да ядат по-добра и по здравословна храна, което е полезна за нашите тела и не вреди на нашата планета. Не всеки обаче има еднакъв избор, за някои биологичните храни са недостъпни. С Наградите на ЕС за биологично производство се отличават иновациите, страстта и всеотдайността на онези, които наистина подкрепят биологичните храни и производството им в ЕС и ги доближават до обикновения потребител.


Повече информация е налична на уебстраницата на Наградите на ЕС за биологично производство и в социалните медии на адрес #EUOrganic.