Споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур е възможно само ако носи ползи и за двете страни

 Европейският икономически и социален комитет подчертава, че споразумението не следва да ощетява нито един сектор, регион или държава

Европейският съюз заема първо място сред икономиките в света, а Меркосур – шесто. В своето становище Към споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур, прието на пленарната сесия на 24 май, Европейският икономически и социален комитет посочва, че подписването на споразумението за асоцииране (СА) ще донесе значителни ползи и за двете страни. ЕС ще получи достъп до пазар с близо 300 милиона жители. Меркосур би могъл да диверсифицира своите икономики и да извлече ползи за износа си, както и да получи достъп до пазар с 500 милиона жители. Сключването на споразумение за асоцииране между ЕС и Меркосур, като се имат предвид територията, населението и настоящият годишен търговски оборот от над 84 милиарда евро, ще засили ролята на двата блока на международната сцена и ще формира голямо пространство за икономическа интеграция с благоприятни последици и за двете страни и ще създаде положителни външни ефекти, включително и в останалата част на Латинска Америка. ЕИСК обаче предупреждава, че споразумението за асоцииране (СА) в никакъв случай не може да се основава на лошо проведени преговори.

ЕИСК призовава страните, участващи в преговорите, и по-специално ЕС, да имат предвид значителните загуби, до които ще доведе липсата на споразумение или пък подписването на небалансирано споразумение, както в политически, така и в икономически план“, заяви Жозеп Пуксеу Рокамора, докладчик по становището на ЕИСК. Споразумението за асоцииране ще бъде глобално стратегическо споразумение, което се стреми да носи на икономическите и социалните участници от двете страни дългосрочни ползи в областта на развитието, сигурността, миграционните процеси и екологичните предизвикателства.

Споразумението за асоцииране следва да включва всеобхватно социално, трудово и екологично измерение, подчерта отново Марио Соареш, съдокладчик по становището. „Това измерение следва да гарантира, че икономическите отношения съответстват на социалните и екологичните цели и на конвенциите на МОТ, регулиращи устойчивото развитие“.(sg)