Европейската система за ДДС трябва спешно да бъде адаптирана към развитието на пазара

ЕИСК приветства предложенията на Европейската комисия за План за действие във връзка с ДДС, чиято цел е да облагодетелства крайния потребител, но призовава за някои промени. Той призовава държавите членки да положат максимални усилия, за да приложат предложените реформи и да постигнат напредък във въвеждането на окончателна система за данък добавена стойност (ДДС) в разумен срок.

Според ЕИСК настоящата европейска система за ДДС трябва да бъде съобразена с новите развития на пазара, бизнес модели и технологии, за да се гарантира, че единният пазар функционира правилно, да се улеснят правилата за ДДС и да се предотвратят данъчните измами.

За да се реши проблемът с разликата между потенциалните и реално събраните приходи от ДДС, държавите членки следва да създадат подходящи форуми за обмен на най-добри практики в събирането на приходите и за проучване на начините за по-добро използване на цифровите технологии за борба с измамите с ДДС, облекчаване на административната тежест върху данъчните власти и предприятията и улесняване на достъпа им до информация. Следва да се обърне специално внимание на разработването на система за ефективно събиране на данъците от трансгранична търговия.

ЕИСК призовава всички институции, участващи в процеса на реформи, да проучат как може да бъде внедрена обща система за ДДС за услуги и стоки. Той е съгласен с предложенията на Комисията за намалени ставки на ДДС и препоръчва те да бъдат прилагани към определени класове стоки и услуги, особено тези от общ интерес. „Отрицателният списък“ на стоките и услугите, към които ще се прилагат стандартните ставки на ДДС, не бива да води до неоснователно ограничаване на свободата на държавите членки да въвеждат намалени ставки за определени продукти от общ интерес.

И накрая, ЕИСК счита, че горните граници при новата система на ДДС за малките предприятия следва да се определят на равнища, които да гарантират, че са обхванати всички МСП. Тези правила следва да се прилагат и спрямо предприятията от социалната икономика.

За повече информация вж. първото и второто становище .  (jk)