„Директните плащания трябва да се прилагат само за активните земеделски стопани“, посочва ЕИСК, като призовава за специална подкрепа за младите земеделски стопани

ЕИСК подкрепя силна и добре финансирана ОСП и увеличение на бюджета на ЕС до 1,3 % от БНД в съответствие с ръста на икономиката на ЕС. Трябва да се осигури подходящо финансиране за ОСП в отговор на ниските доходи на земеделските стопани и селскостопанските работници, инфлацията и евентуален дефицит в резултат на Брексит, както и за да се покрият допълнителните изисквания в областта на опазването на околната среда и изменението на климата.

„Европейските земеделски стопани – семейните земеделски стопанства, МСП, кооперациите и другите традиционни земеделски системи – трябва да могат да се издържат от доходите на своите стопанства. Това трябва да се гарантира със справедливи цени и стабилни директни плащания. Директните плащания обаче следва да се прилагат само за активните земеделски стопани и земеделските предприятия, които участват в селскостопанското производство, съгласно обективни критерии и регионални практики и които предоставят обществени блага. Не е достатъчно само да бъдеш собственик на земеделска земя“, посочва Ярмила Дубравска, докладчик по становището на ЕИСК Бъдещето на прехраната и селското стопанство. „За земеделските стопани в ЕС е от първостепенно значение законодателните предложения да включват реално опростяване на най-бюрократичните елементи на ОСП“, добавя Джон Браян.

Субсидиарността не следва да подкопава ОСП или единния пазар. Тя следва да се прилага само по отношение на плановете на държавите членки за изпълнение на целите на ОСП, като по този начин им се предоставя известна гъвкавост да приемат варианти за плащане по първия и по втория стълб, които да съответстват най-добре на видовете, структурите и условията за земеделие в съответната държава, като се вземат предвид нейните природни условия и околна среда. ЕИСК не подкрепя прехвърлянето на средства от държавите членки от втория към първия стълб. Вместо това той призовава за разумно равнище на съфинансиране на втория стълб за всички държави членки.

ЕИСК също така предлага да се подобри подпомагането по ОСП за младите земеделски стопани и приемствеността между поколенията. И накрая, ЕС трябва да следва по-съгласувана стратегия между ОСП и търговската политика. (sma)