Трудова Европа - нужно е по-голямо социално и икономическо сближаване

Извънредно заседание на група „Работници“

This page is also available in

Предстоящият период ще бъде решаващ за бъдещето на институциите на ЕС като цяло, но също и за условията на живот и труд на европейските граждани. Затова група „Работници“ на Европейския икономически и социален комитет организира извънредно заседание в София, България, на което ще обсъди постиженията в социалната сфера на приключващото българско председателство на ЕС и ще разгледа бъдещите предизвикателства по пътя към социална Европа за всички. Сред ораторите ще бъде заместник министър-председателят Екатерина Захариева. Тъй като Европейският стълб на социалните права ще бъде основен елемент и ще има решаваща роля за постигането на по-голямо социално и икономическо сближаване, разискванията ще бъдат съсредоточени върху неговото прилагане и финансиране въз основа на всеобхватно, първо по рода си проучване на Европейската социална обсерватория.

На първия ден председателят на група „Работници“ Габриеле Бишоф ще приветства участниците, след което заместник-министърът за българското председателство на ЕС Олег Петков ще произнесе официалната реч по откриването.

Дебатът ще започне с изказвания на Султанка Петрова, заместник-министър на труда и социалната политика, Пламен Димитров, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България, и Димитър Манолов, президент на Конфедерация на труда „Подкрепа“. Разискванията ще бъдат съсредоточени върху постиженията на българското председателство в социалната сфера и текущите преговори по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. МФР определя годишния бюджет за политиките на ЕС за седем години напред и затова е изключително важна за постигането на целта, заложена в Европейския стълб на социалните права: да бъде компас за социалното сближаване във възходяща посока, като гарантира социално и икономическо сближаване, равни възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд, справедливо заплащане, социална защита и приобщаване за всички.

Първият ден от заседанието ще приключи с презентация на Филип Поше, генерален директор на Европейския синдикален институт (ETUI), и с дебат на тема „Сравнителен анализ на Европа през 2018 г.“. Презентацията се базира на проучване на ETUI, според което въпреки подновения икономически растеж от гледна точка на БВП, постъпленията от този растеж не се разпределят справедливо, а в сферата на образованието, инфраструктурата и научноизследователската и развойна дейност все още съществуват структурни проблеми заради предпочитаните от ЕС мерки като дерегулиране на пазара на труда и бюджетни икономии.

Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи, ще открие заседанието на втория ден, като изказването ѝ ще е съсредоточено върху икономическите и социалните аспекти на външната политика на ЕС, включително актуални за Европа въпроси като разширяването към Западните Балкани и миграцията.

След това група „Работници“ ще проведе дебат въз основа на изготвено неотдавна проучване на тема „Изпълнение на Европейския стълб на социалните права: какво е необходимо, за да се гарантира положително социално въздействие“ и ще предложи конкретни мерки за финансиране на стълба. Себастиано Сабато, който е един от авторите на проучването, ще представи основните му заключения. В проучването се изтъква необходимостта от подходящо финансиране на равнище ЕС в МФР (посредством Европейския фонд за стратегически инвестиции и ЕИБ) и на равнище държави членки (по-голям дял от бюджета за социални инвестиции по правилото за балансиран бюджет). В него също така се призовава за пътна карта за изпълнението и обвързващи социални цели, например в рамките на процеса на европейския семестър.

Неравенството в заплащането в ЕС е една от първопричините за социалното и икономическото неравенство, което подхранва пропагандата на популистите. Тази тенденция може да бъде обърната със стриктно прилагане на социалния стълб. Затова група „Работници“ ще посвети специална сесия на този въпрос, на която изказвания ще направят Любен Томев, директор на Института за социални и синдикални изследвания (ИССИ), и Ваня Григорова, икономически съветник в Института за социални, икономически и синдикални изследвания.