Изслушване относно „Ефективността на политиките на ЕС за МСП“

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) организира изслушване като част от последващите му действия във връзка със становището му относно „Повишаване на ефективността на политиките на ЕС за МСП“, прието през юли 2017 г.

Събитието ще се състои на 9 ноември 2017 г. от 9,30 ч. до 13,00 ч. в София, България. То е част от изслушванията във връзка с последващите действия, които ще се проведат в шест държави – членки на ЕС.

Основната цел на изслушването е да се обсъдят ефективността и ефикасността на политиките на ЕС за МСП и да се събере ценна информация и обратна връзка по въпроса от българските заинтересовани страни, с оглед на намиране на начини за подобряване на политиките. Специален акцент ще бъде поставен върху препоръките, очертани в становището на ЕИСК, с цел прилагането им на национално равнище.

На преден план ще бъдат поставени въпроси като достъпа до финансиране, подобряване на достъпа до пазарите и излизането на международните пазари, насърчаване на предприемачеството, намаляване на административната тежест, опростяване, подкрепа за конкурентоспособността на МСП и иновациите. Заинтересованите страни се приканват също да изразят своите виждания относно настоящото определение за МСП и потенциалната необходимост от преразглеждането му.

За допълнителна информация може да се свържете със Секретариата на специализирана секция Вътрешен пазар