You are here

Гонсалу Лобу Шавие – заместник-председател, отговарящ за комуникацията

  • Съветник към Съвета на директорите на Асоциацията на португалските металургични, машиностроителни и сходни индустриални предприятия (AIMMAP), която представлява най-големия промишлен сектор в Португалия; отговарящ за международните отношения и комуникацията от 2013 г.
  • Национален делегат за иновациите в МСП и финансирането на риска за програмата „Хоризонт 2020“ от февруари 2013 г.
  • Делегиран член от Конфедерацията на португалските индустриалци (CIP) в Работната група за научните изследвания и технологичните иновации на BUSINESSEUROPE от 2007 г.
  • Член на група „Работодатели“ на ЕИСК от 2011 г., предложен от Конфедерацията на португалските индустриалци (CIP), с основни интереси в областта на заетостта, социалните въпроси, единния пазар, индустриалните въпроси, научноизследователската и развойна дейност и иновациите.
  • Изпълнителен директор на Португалската мрежа от технологични центрове (RECET), занимаваща се с научноизследователски и международни проекти с партньори главно от Испания, Франция и други държави – членки на ЕС, от 2002 г. до 2012 г.
  • Заместник-председател на Координационния комитет за стратегията „Европа 2020“ в ЕИСК от 2013 г. до 2015 г.
  • Заместник-председател на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, от 2015 г. до 2018 г.

В ЕИСК г-н Лобу Шавие е бил докладчик по редица становища, като например относно „Годишен обзор на растежа за 2015 г.“, „Индустриални промени в европейския сектор на опаковките“, „План за действие „Предприемачество 2020 г.“ и „Отваряне на образованието“.

Пълен професионален профил в LinkedIn