You are here

Kategória „Malé a stredné podniky, remeselná výroba a slobodné povolania“

Kategória „Malé a stredné podniky, remeselná výroba a slobodné povolania“ je v súčasnosti zložená z 42 členov výboru, z ktorých sú 13 členmi skupiny Iné záujmy a 29 sú členovia skupiny Zamestnávatelia. Jej cieľom je diskutovať o všetkých právnych predpisoch EÚ alebo celkových tendenciách, ktoré podstatne ovplyvňujú oba tieto sociálno-hospodárske sektory, a predkladať EHSV návrhy, ktoré by umožnili lepšie zorganizovať jeho budúcu činnosť.

Jednotlivé otázky, ktorými sa kategória zaoberá, majú osobitný význam pre hospodárstvo a spoločnosť EÚ. MSP sa teda považujú za chrbtovú kosť európskeho hospodárstva, keďže sú hlavnými tvorcami rastu a pracovných miest a hybnou silou inovácie.

Zároveň so zreteľom na svoju malú veľkosť sú v porovnaní s veľkými podnikmi zraniteľnejšie a viac sa ich dotýkajú rozsiahle, nepotrebné alebo príliš zložité právne predpisy. Táto kategória sa preto zasadzuje za to, aby si tvorcovia politík viac uvedomovali potrebu zohľadniť osobitnú situáciu MSP. Podobný hospodársky a spoločenský význam majú slobodné povolania, ktoré zahŕňajú viac ako šesť miliónov vysokokvalifikovaných jednotlivcov a vytvárajú pracovné miesta pre viac ako štrnásť miliónov osôb v EÚ.

Slobodné povolania sa neustále prispôsobujú trhu s narastajúcou konkurenciou a zároveň si zachovávajú odhodlanie celoživotne sa vzdelávať a dodržiavať etický kódex, ktorý má chrániť a zaručovať práva občana v demokratickom štáte.

Uvedená kategória vymenovala za svojho hovorcu gréckeho člena Panagiotisa Gkofasa pre oblasť MSP a remeselnú výrobu a nemeckého člena Arna Metzlera za hovorcu pre slobodné povolania.

Služby sekretariátu tejto kategórie zabezpečuje skupina Iné záujmy.

Downloads

CV of Spokesperson Mr Panagiotis GKOFAS (EN uniquement)

The State of Liberal Professions Concerning their Functions and Relevance to European Civil Society

CV of Arno Metzler

Activity Report - 2014